גירסת הדפסה          
קבוצות דיון משפטים נושא #8381 מנהל    סגן המנהל    מפקח   עיתונאי מקוון    צל"ש  
אשכול מספר 8381   
ScOrPiOn-m1
גולש אורח
   17:44   01.06.05   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  

זקוק לדוגמא לחוזה שותפות. דחוף ...  

 
  
בבקשה - אם מישהו יכול לעזור לי אני חייב לנסח היום חוזה שותפות ...

זה דחוף להיום :

אני זקוק לחוזה שותפות לפתיחת עסק - הוא לפעמים מוגדר גם כהסכם שותפות או "הסכם מייסדים".

תודה רבה רבה לכל העוזרים ..              תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה 
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד


  האשכול     מחבר     תאריך כתיבה     מספר  
  קבל בבקשה אספרסו 02.06.05 04:52 1
     תודה רבה אחי למרות שכבר השגתי משו דיי טוב ScOrPiOn-m1 02.06.05 22:17 2
     למרות הכל מה שאתה העתקת כאן נראה יותר רלוונטי ScOrPiOn-m1 02.06.05 22:21 3

     
אספרסו
גולש אורח
   04:52   02.06.05   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  1. קבל בבקשה  
בתגובה להודעה מספר 0
 
  
הסכם יסוד שותפות
שנערך ונחתם ב____ ביום _____ לחודש ____ בשנת ____

בין

___, ת.ז. _____
מרח' ________
(להלן: " צד א'") מצד אחד

לבין

___, ת.ז.____
מרח' _______
(להלן: "צד ב'") מצד שני

הואיל והצדדים מעונינים להקים שותפות רשומה שעיקר עסוקה הינו _____ (להלן: "השותפות");

והואיל וברצון הצדדים לקבוע את התנאים וההוראות בנוגע לשיתוף הפעולה ביניהם בהפעלת השותפות, בנוגע להשקעותיהם בשותפות, בנוגע ליחסים ההדדיים בינם לבין עצמם ביחס לניהול השותפות ובנוגע לזכויותיהם וחובותיהם לגביה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא
1.1. המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
1.2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
2. הקמת ורישום השותפות
הצדדים להסכם זה מקימים בזאת שותפות, ולשם כך יחתמו הצדדים על כל המסמכים הדרושים לרישום השותפות ויגישו אותם לרישום כדין אצל רשם השותפויות עד ולא יאוחר מתום חודש אחד ממועד חתימת הסכם זה.
העתק ממסמכי רישום השותפות מצורף כנספח א' להסכם זה, וכוללים את שם השותפות, מהות עסקה, מקומו הראשי של העסק, שמו המלא, מענו והגדרתו של כל שותף, שמות בעלי זכויות החתימה בשם השותפות ומועד חתימת הסכם זה.
3. שם השותפות
שם השותפות יהיה "____" או כל שם אחר אשר יוסכם על הצדדים בכתב ושיאושר על ידי רשם השותפויות.
4. הון השותפות, השקעות וחלוקת רווחים
4.1. חלקו של כל אחד מהצדדים בהשקעות בשותפות ו/או ברווחיה ו/או בהפסדיה ו/או בכל דבר אחר יהא כדלקמן:
צד א' %___
צד ב' %___
(צד א' וצד ב' להלן: "השותפים").
4.2. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי ההון ההתחלתי שיושקע על ידי צד א' בשותפות הינו סך השווה בש"ח ל-___ דולר ארה"ב ועל ידי צד ב' סך השווה בש"ח ל-___ דולר ארה"ב, הכל לפי השער היציג של דולר ארה"ב הידוע במועד העברת ההשקעה לחשבון הבנק של השותפות בפועל. כל צד מן הצדדים מצהיר ומתחייב בזאת כי ישקיע בשותפות את חלקו כמפורט לעיל עד ולא יאוחר מיום ___.
4.3. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי כל השקעה נוספת בשותפות בעתיד על ידם תעשה אך ורק על פי הסכמה בכתב של כל הצדדים להסכם זה.
5. מטרות השותפות
מטרותיה העיקריות של השותפות תהיינה כדלקמן:
5.1. __________.
5.2. __________.
5.3. __________.
6. תקופת השותפות
6.1. השותפות תחל להתקיים ביום חתימת הסכם זה לתקופה בלתי מוגבלת (להלן: "תקופת השותפות").
6.2. הצדדים ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לפרק את השותפות ו/או לדרוש פירוק השותפות ו/או לפרוש מהשותפות, ובלבד שנתנו הודעה בכתב לשותפות לפחות 30 יום מראש על רצונם לעשות כן.
7. ניהול השותפות
7.1. החלטות הנוגעות להשקעות הצדדים בשותפות, חלוקת רווחים, הגדלת או הקטנת הון השותפות, קבלת שותף נוסף לשותפות, מנוי מנכ"ל לשותפות וכל דבר נוסף אשר הוסכם בכתב על ידי הצדדים (להלן: "החלטות חשובות") תוכרענה על ידי הצדדים פה אחד.
7.2. בכל מקרה שהחלטה חשובה לא נתקבלה פה אחד כמפורט לעיל, יימסר נושא ההחלטה להכרעתו של ____ ו/או כל אדם אחר שהצדדים הסכימו לגביו פה אחד שישמש כפוסק יחיד אשר יכריע בנושא והחלטתו תהא סופית, ללא זכות ערעור ותחשב להחלטת השותפות (להלן: "המכריע").
7.3. המכריע יהא חייב לשמוע את טענות כל הצדדים באופן נכון וצודק ולבדוק את השאלה העומדת להכרעה בכל דרך שימצא לנכון.
7.4. חתימתם של שני הצדדים להסכם זה בתוספת חותמת השותפות או שמה המודפס תחייב את השותפות בכל דבר ועניין.
8. חלוקת העבודה בין הצדדים לשותפות
8.1. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת לתרום ו/או לעבוד ו/או לעשות למען השותפות כדלקמן:
צד א' יעסוק ב____.
צד ב' יעסוק ב____.
8.2. הצדדים מתחייבים ומצהירים בזאת לשרת את השותפות ביושר, בנאמנות ולעשות כמיטב יכולתם כדי לקדם את האינטרסים של השותפות, לרבות לקדם את מטרותיה ולהביא לפריחתה ולשגשוגה.
9. ספרי חשבונות
9.1. השותפות תנהל ספרי חשבונות מתאימים, לפי המקובל בעסקים דומים לעסקי השותפות ובהם ירשמו כל הפרטים הרלבנטיים לענייני השותפות לרבות ____.
9.2. ספרי החשבונות וכן המכתבים, הניירות והמסמכים השייכים לשותפות או הנוגעים לענייניה, ישמרו במקום העסקים העיקרי של השותפות וכל שותף יוכל בכל זמן לעיין בהם, לבדקם ולהעתיק מהם.
10. התחייבויות השותפים
10.1. השותפים מצהירים ומתחייבים בזאת לנהוג ביושר ובנאמנות איש עם רעהו תוך יחסי אמון מרביים. השותפים מתחייבים למסור איש למשנהו מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע לעסקי השותפות.
10.2. הצדדים מתחייבים להודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר ביו השותפים השונים, בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין השותפות.
10.3. השותפים מתחייבים ומצהירים בזאת כי במשך כל תקופת השותפות לא יעסקו, לא במישרין ולא בעקיפין, בשום עבודה ו/או עסק המתחרה בעסקי השותפות.
10.4. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי יביאו בפני השותפות, ללא דיחוי, כל פניה והצעה שהופנו למי מהם מצד שלישי כלשהו לשם פעילות כדוגמת הפעילות בשותפות.
10.5. שותף שפרש מן השותפות לא יעסוק, במישרין ו/או בעקיפין, במשך ___ שנים מתאריך פרישתו, בשום עבודה ו/או עסק המתחרה בעסקי השותפות.
11. פירוק השותפות
11.1. במקרה של פירוק השותפות (להלן: "פירוק השותפות") יפעלו הצדדים יחדיו על מנת לפרק ולחלק את נכסי השותפות באופן היעיל ביותר.
11.2. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי במקרה של פירוק השותפות כאמור לעיל, ינהגו הצדדים כדלקמן:
11.2.1. השותפות תמשיך לפעול למשך 3 חודשים נוספים מיום מתן ההודעה על ההחלטה לפירוק השותפות.
11.2.2. השותפים יערכו חשבון כללי ומלא של כל הנכסים, המלאי, הזכויות, החובות, ההתחייבויות וכל עניין אחר הנוגע לשותפות.
11.2.3. השותפים יממשו את כל הנכסים והמלאי, ישולמו החובות, ישוחררו ההתחייבויות וישולמו הוצאות פירוק השותפות.
11.2.4. ישולמו הלוואות שניתנו על ידי שותף ו/או שותפים לשותפות.
11.2.5. היתרה שתישאר, אם תישאר, תחולק בין השותפים לפי חלקיהם בשותפות.
12. המפרקים
הצדדים להסכם זה ו/או מי מטעמם יהיו המפרקים של השותפות.
13. סמכות שיפוט
הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך הנוגע להסכם זה תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט ב____ בלבד.
14. הוצאות עריכת ההסכם ורישום השותפות
כל הוצאות הסכם זה, ביולו ורישום השותפות אצל רשם השותפויות יחולו על הצדדים, בהתאם לחלקיהם בשותפות.
15. שינוי, ביטול
כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, ייעשה אך ורק במסמך בכתב אשר יהיה חתום על ידי שני הצדדים.
16. הודעות
16.1. כתובות הצדדים להסכם הן כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר על פי הכתובת כאמור, תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען, שלושה ימים לאחר מסירתה למשרד דואר בישראל ואם נמסרה ביד בעת מסירתה.
16.2. כתובת השותפות הינה מען מקום עיסוקה הראשי כפי שיימסר לרשם השותפויות.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

_______ _______
צד א' צד ב'            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
ScOrPiOn-m1
גולש אורח
   22:17   02.06.05   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  2. תודה רבה אחי למרות שכבר השגתי משו דיי טוב  
בתגובה להודעה מספר 1
 
  
אם מישהו צריך אז הנה :

הסכם מייסדים להקמת חברה
שנערך ונחתם ב____ ביום ____ לחודש ____ בשנת ____

בין

_______, ת.ז._____
מרח' __________
( להלן: "צד א'") מצד אחד

לבין

_______, ת.ז______
מרח' _________
( להלן: "צד ב'") מצד שני

הואיל והצדדים מעונינים לשתף פעולה ביניהם בתחום _______;

והואיל והצדדים מבקשים לשתף פעולה כאמור באמצעות חברה פרטית מוגבלת במניות;

והואיל והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מסכת היחסים המשפטיים שביניהם במסגרת הוראות הסכם זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא
1.1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים כיתר תנאיו.
1.2. כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.
2. רישום החברה
2.1. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת לעשות את כל הנדרש לשם הקמתה, בהקדם האפשרי, של חברה פרטית מוגבלת במניותיה (להלן: "החברה").
2.2. לצורך הקמת החברה יחתמו הצדדים במעמד חתימת הסכם זה על כל מסמכי ההתאגדות של החברה הנדרשים על פי חוק, ועל כל מסמך אחר אשר נחוץ לשם רישומה של החברה כדין והמבוסס על הסכם זה.
2.3. תזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה מצורפים כנספחים א' ו-ב' להסכם זה.
2.4. הצדדים מצהירים בזאת כי כל הוראה של תקנון החברה הסותרת הוראה מהוראותיו של הסכם זה תיחשב לבטלה במערכת היחסים שבין הצדדים להסכם זה. במקרה של סתירה בין תקנון ההתאגדות לבין הוראות הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה בכל הקשור לצדדים לו.
מוסכם כי מייד לאחר התאגדותה של החברה יגרמו הצדדים לכך שהחברה תאשרר את האמור בהסכם זה ותקנון החברה יתוקן בהתאם לאמור בו.
3. שם וכתובת החברה
3.1. שם החברה יהיה _________ ו/או כל שם אחר שיוסכם על דעת הצדדים ושיאושר על ידי רשם החברות.
3.2. משרדה הרשום של החברה יהיה ב_______ וזאת עד לפתיחת משרדי החברה בכל כתובת אחרת בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.
4. הון המניות והזכויות הצמודות למניות
4.1. הון המניות הרשום של החברה יהיה ___ ש"ח, מחולק ל___ מניות רגילות בנות ערך נקוב ___ ש"ח כל אחת (להלן: "מניות רגילות") ו___ מניות הנהלה בנות ערך נקוב ___ ש"ח כל אחת (להלן: "מניות הנהלה").
4.2. המניות הרגילות תזכינה את בעליהן באופן שווה בזכות לדיבידנד, למניות הטבה, נכסיה וזכויותיה של החברה עם פירוקה, להיות מוזמנים להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה באופן שהבעלים של מניות רגילות יהיה זכאי מכוח בעלותו במניות אלה לחלק יחסי בזכויות הכרוכות במניות הרגילות כיחס שבין המניות הרגילות שבבעלותו לכלל המניות הרגילות בהון המניות המונפק של החברה.
4.3. מניות ההנהלה תזכינה את בעליהן בזכות למנות דירקטורים בחברה ולהחליפם כך שכל בעל מניות בחברה המחזיק ב%-___ מכלל הון מניות ההנהלה המונפק בחברה יהא זכאי למנות דירקטור אחד בדירקטוריון החברה, מכח החזקתו במניות ההנהלה כאמור.
4.4. הון המניות של החברה יחולק בין הצדדים כדלקמן:
צד א' - ___ מניות רגילות ו___ מניות הנהלה.
צד ב' - ___ מניות רגילות ו___ מניות הנהלה.
4.5. הצדדים אינם רשאים להעביר ו/או למכור את מניותיהם בחברה, כולן או חלקן, אלא באישור דירקטוריון החברה ובכפוף לזכות סירוב ראשונה כמפורט להלן.
5. אופציה
ניתנת בזאת לצד א' אופציה לרכוש בדרך של הקצאה, מניות רגילות נוספות בחברה כך שהחזקתו במניות הרגילות של החברה תגדל עד לשיעור אחזקות כולל, לאחר ההקצאה כאמור, של %___ מהון המניות הרגילות המונפק של החברה, בתנאים המפורטים להלן:
5.1. האופציה תהא ניתנת למימוש בתוך ___ ימים מן המועד בו תקבל החברה החלטה לגייס הון בדרך של פניה לציבור ו/או בדרך של הקצאה פרטית, מעבר להקצאה נשוא הסכם זה, לפי המאוחר שבין השניים.
5.2. מימוש האופציה יהא בדרך של הודעה בכתב שיעביר צד א' לחברה.
5.3. המניות נשוא האופציה יוקצו לצד א' תמורת תשלום ערכן הנקוב לחברה.
6. מטרות
מטרותיה העיקריות של החברה תהיינה כדלקמן:
6.1. ______
6.2. ______
7. ניהול, הנהלה ודירקטוריון
7.1. הדירקטוריון של החברה ימנה ___ חברים.
7.2. על אף האמור בסעיף 4.3 לעלי, כל בעל מניות בחברה המחזיק ב___ מניות הנהלה יהא זכאי למנות עד ___ דירקטורים מכוח מניות ההנהלה שבבעלותו.
7.3. יושב דירקטוריון החברה יהיה ________---_.
7.4. בכפוף להוראות הסכם זה, דירקטוריון החברה יקבע את מדיניותה, תקציבה, דרכי פעילותה והתקשרויותיה, וכן יקבע את כח האדם שיידרש לביצוע משימותיה וכל הקשור בניהולה השוטף של החברה.
7.5. כל אחד מן הדירקטורים של החברה יהיה רשאי, בהודעה בכתב לחברה, למנות לעצמו חליף או מיופה כוח לישיבה או לישיבות הדירקטוריון של החברה, לרבות מי שהוא חבר אחר של הדירקטוריון.
7.6. המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון הינו ___ דירקטורים, הנוכחים בעצמם או על ידי מחליפיהם.
7.7. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות. לכל דירקטור יהיה קול אחד בכל הצבעה.
7.8. מוסכם בין הצדדים הסכם זה כי לא תתקבל כל החלטה הנוגעת לשינוי המבנה ההון של החברה, היקף ותחומי פעילותה ופירוקה אלא בהסכמת כל הצדדים להסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל צד להסכם זה לא יוכל לקבל החלטה אשר יהיה בה כדי לפגוע בצד השני ובין היתר אשר יהיה בה כדי לדלל את חלקו של הצד השני בחברה, ללא הסכמתו של אותו צד מראש ובכתב.
7.9. מוסכם בזאת כי ההחלטות בנושאים המפורטים להלן יתקבלו אך ורק בהסכמת כל הצדדים להסכם זה:
7.9.1. הקצאת מניות בחברה או מתן אופציות או כל פעולה העשויה לגרום לדילול חלקם של הצדדים להסכם זה בהון המניות של החברה.
7.9.2. עסקאות עם בעלי עניין.
7.9.3. צירוף משקיעים לחברה.
7.9.4. גיוס הון בדרך של פניה לציבור.
7.9.5. תשלומים או מתן טובות הנאה כלשהן לבעלי ענין ולמנהלים בחברה.
7.9.6. יצירת שיעבודים על נכסי החברה או על זכויותיה ב___.
7.9.7. עסקאות עם צדדים שלישיים בקשר עם ה___.
7.9.8. העסקת קרובי משפחה של בעלי המניות בחברה על ידי החברה.
7.9.9. קביעת גובה השכר של עובדי החברה.
7.10. כל עוד לא קבע אחרת דירקטוריון החברה, את החברה תחייב לכל דבר ועניין חותמת החברה או שמה המודפס בצרוף חתימת ___ דירקטורים.
8. מנהל כללי של החברה
8.1. הצדדים ממנים בזאת את ___ כמנכ"ל החברה (להלן: "המנכ"ל").
8.2. הצדדים מסכימים כי עם מסירת הודעתו של המנכ"ל לחברה על אי רצונו להמשיך ולכהן בתפקיד מנכ"ל בחברה או הודעה דומה של מנכ"ל אשר יחליפו בעתיד, ימונה לחברה מנכ"ל אחר בהצבעה רגילה של החברים, באסיפה הכללית של החברה הסמוכה למועד ההודעה על אי המשך כהונה כמנכ"ל.
8.3. מנכ"ל החברה יקבל כל החלטה בכל הקשור בניהולה השוטף של החברה ויהא כפוף להוראות והחלטות דירקטוריון החברה.
9. ספרי חשבונות ומסמכים אחרים
9.1. החברה תנהל ספרי חשבונות לפי המקובל בעסקים דומים לעסקי החברה ובהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים.
9.2. ספרי החשבונות, המכתבים, הניירות והמסמכים השייכים לחברה או נוגעים לענייניה ישמרו במקום העסקים העיקרי של החברה, וכל צד להסכם זה יוכל בכל עת לעיין בהם, לבדקם ולהעתיק מהם, בין בעצמו ובין על ידי נציג מטעמו שהינו רואה חשבון ו/או עורך דין.
10. עבירות המניות
10.1. היה ובעל מניות בחברה יבקש למכור ו/או להעביר את מניותיו או כל חלק מהן בחברה (להלן: "הצד המוכר"), כי אז, יהיה חייב הצד המוכר להציע (להלן: "ההצעה") את המניות אותן יבקש למכור (להלן: "המניות המוצעות"), ליתר בעלי המניות בחברה, לכל אחד בהתאם לחלקו היחסי בהון המניות הרגילות המונפק של החברה, במחיר ובתנאי תשלום כפי שהוצאו לו על ידי קונה מרצון, בשוק חופשי ובתום לב (להלן: "הצד שלישי").
10.2. ההצעה כאמור תהא בכתב ותצורף אליה התחייבות של אותו צד שלישי לרכוש את המניות המוצעות בתנאים המוצעים על ידו.
10.3. אם מי מיתר בעלי המניות יבקש לרכוש את המניות המוצעות, כי אז, יהא חייב להודיע לצד המוכר על הסכמתו לרכוש את כל המניות המוצעות במחיר ובתנאי התשלום המוצעים על ידי הצד השלישי, הכל תוך 30 יום ממועד קבלת ההצעה.
10.4. סרבו יתר בעלי המניות המוצעות ו/או לא הסכימו לרכשן בתנאים המוצעים על ידי הצד השלישי וכמפורט בהצעה ובהתחייבות המצורפת לה ו/או לא השיבו להצעה תוך 30 יום מעת שקיבלו אותה, כי אז יהיה רשאי הצד המוכר למכור כאמור בהצעה ובתנאי נוסף שאותו צד שלישי אינו מתחרה בעסקי החברה ויחתום על הסכם זה כאילו היה צד לו מלכתחילה.
10.5. הסכימו יתר בעלי המניות או מי מהם לרכוש את המניות המוצעות בתנאים כמפורט בהצעה ובהתחייבות המצורפת אליה, כי אז, יעברו המניות המוצעות לקניינם של אותם יתר בעלי המניות שנענו להצעה, בהתאם לחלקם היחסי בהון המניות הרגילות המונפק של החברה, וכנגד ביצוע התשלום בתנאי התשלום כמפורט בהצעה.
11. רואה חשבון, עורכי דין
11.1. רואה החשבון של החברה יתמנה על ידי דירקטוריון החברה.
11.2. עורכי הדין של החברה יתמנו על ידי דירקטוריון החברה.
12. מימון
הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת להעמיד את המימון שיידרש לביצוע מטרות החברה, או להעמיד בטחונות חיצוניים למוסדות בנקאיים לצורך קבלת מימון ואשראי לחברה, לפי חלקיהם היחסיים בהון המניות הרגילות המונפק של החברה.

13. חלוקת רווחים
הצדדים מסכימים בזאת כי הרווחים הראשונים של החברה, דהיינו הרווחים שיצטברו לאחר השבת כל ההלוואות החיצוניות שנטלה החברה וכל ההלוואות שהעמידו בעלי המניות בחברה לחברה, כפי שיוחלט לחלקם על ידי דירקטוריון החברה בהתייעצות עם רואה החשבון של החברה, יחולקו בין הצדדים בהתאם לשיעור אחזקותיהם בהון המניות הרגילות המונפק והנפרע של החברה.
14. הפסקת הפעילות המשותפת
14.1. בקרות אחד מהאירועים המפורטים להלן, יפסיקו הצדדים את פעילותם המשותפת במסגרת החברה:
14.1.1. פירוקו של צד להסכם זה ו/או נקיטת הליכי פירוק נגדו ו/או מינוי כונס נכסים לכלל נכסיו ו/או מינוי מנהל מיוחד לצד להסכם זה ו/או הכרזת מי מבעלי מניות הצדדים פושט רגל.
14.1.2. הכרזת צד להסכם זה פושט רגל ו/או נקיטת הליכי פשיטת רגל נגדו ו/או הכרזתו פסול דין ו/או מותו.
14.1.3. מינוי מפרק לחברה ו/או כונס נכסים לכלל נכסיה.
14.1.4. הפסקת פעילות החברה על פי כל דין לתקופה של לפחות ___ חודשים.
14.1.5. התגלעו בין הצדדים חילוקי דעות בקשר לניהול החברה, החברה הגיע למצב של מבוי סתום כתוצאה מכך ולא ניתן לגשר על חילוקי הדעות בין הצדדים.
14.2. במקרה של הפסקת פעילות החברה כאמור בסעיף 14.1 לעיל ינהגו הצדדים כדלקמן:
14.2.1. ראשית ישולמו כל החובות וההתחייבויות של החברה, לרבות לצדדים להסכם זה.
14.2.2. לאחר מכן יערכו רואי החשבון של החברה, לבקשת מי מהצדדים, מכירה פומבית בין הצדדים, לגבי כל מניות החברה. הצד שיציע את המחיר הגבוה ביותר, לתשלום תוך 30 יום מההצעה, עבור מניות האחר, יהא זכאי לרכוש את מניותיו של הצד האחר, ואם לא יממש את זכותו וישלם לצד האחר את הסכום שהציע תוך 30 יום ממועד ההצעה כאמור, תעבור הזכות לרכישת המניות לצד השני במחיר שהציע הצד השני.
15. סודיות
בכפוף לאמור בהסכם זה, מתחייבים הצדדים לא לגלות ולא להעביר בכל דרך שהיא, לכל צד שלישי כל מידע שיהיה ברשותם על ו/או בקשר לעסקי החברה וזאת משך כל זמן היותם בעלי מניות בחברה ואף במשך ___ שנים לאחר מכן.
16. אי תחרות
הצדדים ו/או שלוחיהם מתחייבים שלא להתחרות בעסקיה של החברה ו/או בלקוחותיה ו/או במוניטין שלה בתחום המוצרים שיפותחו על ידי החברה ו/או השירותים שיסופקו על ידה ו/או בתחום העיסוק של החברה, במישרין או בעקיפין, בעצמם ו/או באמצעות אחרים, בין כעצמאיים ובין כשכירים, לרבות על ידי שותפות או החזקה בעצמם או באמצעות אחרים, במניות או בזכויות ניהול בתאגידים כלשהם, משך כל זמן היותם בעצמם או באמצעות אחרים בעלי מניות בחברה ובמשך ___ שנים לאחר מכן.
17. זכויות קניין רוחני, מוניטין וסודות מסחריים
17.1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שייערך על ידי החברה יהיו קניינה הבלעדי והמלא של החברה. הצדדים מסכימים שלא יהיו רשאים להשתמש בזכויות הנ"ל, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המנכ"ל ובמקרה שיוחלף על ידי מנכ"ל חדש, שאינו אחד מהצדדים להסכם זה, אזי ההסכמה כאמור תינתן על ידי דירקטוריון החברה.
17.2. המוניטין והקשרים העסקיים שיצברו בגין פעולותיה של החברה יהיו קנייניה הבלעדיים והמלאים של החברה. הצדדים מסכימים שלא יהיו רשאים להשתמש במוניטין ובקשרים העסקיים, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של המנכ"ל ובמקרה שיוחלף על ידי מנכ"ל חדש, שאינו אחד מהצדדים להסכם זה, אזי ההסכמה כאמור תינתן על ידי דירקטוריון החברה.
17.3. רשימת לקוחות ו/או ספקים ו/או מערך שיווק ו/או כל רשימה אחרת שתשמש את פעולתה השוטפת של החברה יהיו בגדר סוד מסחרי של החברה. הצדדים מתחייבים שלא לנצל ו/או להשתמש ברשימות אלה, אלא למען החברה ובהסכמה מפורשת ובכתב של המנכ"ל ובמקרה שיוחלף על ידי מנכ"ל חדש, שאינו אחד מהצדדים להסכם זה, אזי ההסכמה כאמור תינתן על ידי דירקטוריון החברה.
18. הסכמים קודמים
היה והחברה תתקשר בהסכמים כלשהם, או תעשה פעולות כלשהן עוד בהיותה בהליכי ייסוד, תאשרר החברה את ההסכמים והפעולות הנ"ל רטרואקטיבית מיד עם רישום החברה כדין.
19. תרופות
הפר צד מהצדדים להסכם זה הוראה מהוראותיו יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970.


20. בוררות
20.1. כל מחלוקת בין הצדדים להסכם זה או בינם לבין החברה בכל דבר ועניין הקשור לביצועו או פירושו של הסכם זה או מסמכי ההתאגדות של החברה, או בכל דבר ועניין הקשור בהיותם מנהלים או בעלי מניות בחברה, תובא להכרעתו של בורר דן יחיד שזהותו תוסכם בין הצדדים ובהעדר הסכמה בתוך 7 יום מיום פנייתו של אחד הצדדים למשנהו, ימונה הבורר על ידי ראש לשכת עורכי הדין בישראל.
20.2. חתימת הסכם זה כמוה כחתימה על הסכם בוררות.
20.3. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח - 1968.
21. מיסים והוצאות
דמי ביול הסכם זה, אם יחולו, והוצאות הקמת החברה ו/או ההוצאות הכרוכות בביצוע הוראות הסכם זה יחולו על הצדדים שווה בשווה. הצדדים מסכימים כי לאחר התאגדות החברה, תשפה החברה את הצדדים בגין הוצאותיהם כאמור לעיל.
22. כללי
22.1. הסכם זה מסכם ומגבש כל הסכמה בין הצדדים ועם חתימתו אין ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם ו/או הסכמה אחרים שנעשו בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל שינוי ו/או הסכמה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או גריעה ו/או הארכה ו/או ויתור בקשר לכל דבר ו/או עניין הקשור ו/או הכרוך בהסכם זה, אלא אם יעשו בכתב שיחתם על ידי הצדדים.
22.2. לא השתמש ו/או השתהה צד להסכם זה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פיו, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו.
22.3. כל צד להסכם זה אינו רשאי להמחות ו/או להעביר זכויות ו/או חובות המוקונות לו ו/או מוטלות עליו על פי הסכם זה מבלי לקבל את הסכמת הצד האחר לכך מראש ובכתב.
23. הודעות
הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים במבוא להסכם זה בדואר רשום, תחשב כאילו הגיעה לצד הנישגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום מבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד-בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס - תוך 24 שעות ממועד שיגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

_______ ______
צד א' צד ב'            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבד
ScOrPiOn-m1
גולש אורח
   22:21   02.06.05   
כרטיס אישי עבור לצ'אט  
  3. למרות הכל מה שאתה העתקת כאן נראה יותר רלוונטי  
בתגובה להודעה מספר 1
 
  
לצרכיי אד ממש אבל ממש אני אודה לך אם תוכל לשלוח לי את זה לאימייל
choopy86@gmail.com

או אם תוכל להעלות את זה באיזושהי דרך כמסמך וורד ככה שזה יהיה עם ההזחה והכל ...

אודה לך מאוד אם תוכל ....            תגובה עם ציטוט   | תגובה מהירה                                     (ניהול: מחק תגובה)
מכתב זה והנלווה אליו, על אחריות ועל דעת הכותב בלבדתגובה מהירה  למכתב מספר: 
 
      

__________________________________________________________________________
למנהלים:  נעל | נעל אשכול עם סיבה | תייק בארכיון | מחק | העבר לפורום אחר | מזג לאשכול אחר | מחק תגובות | גיבוי אשכול | עגן אשכול
     


© כל הזכויות שמורות ל-רוטר.נט בע"מ rotter.net
חדשות