,ד"סב

. ל כ ל    ק ד צ ו . . .    
תחת םייטפשמ םיאשונב םורופ טנ.טור תשרל הזב הלוע תחלצומו הבוט העשב
." ל כ ל    ק ד צ ו . . ." םשה


תכרעמ ילואו ,לארשי םעב הנושארה תטפושה תושרה דוסיי לע רפוסמ (ורתי) עובשה תשרפב
.ללכב םלועב הנושאר תרדוסמ תידסומ תיטופיש
עצב יאנש תמא ישנא םיקלא יארי ליח ישנא םעה לכמ הזחת התאו"
וטפשו : תרשע ירשו םישמח ירש תואמ ירש םיפלא ירש םהלע תמשו
.(ב"כ - א"כ ,ח"י תומש) " ... תע לכב םעה תא
,תועדה ןווגממ םשרתהלו םורופב רקבל םינמזומ טנ.רטור רתא ישלוג טרפבו ,םישלוגה להק ללכ
,תעדה תבחרהל םישלוגה תאנהל ויתוחולשבו םורופב עיפויש המ לכו תוצלמהה ,םירמאמה ,םיאשונה
.םינווגמהו םינושה םיאשונב העדו הדמע תעבה / תאבה םשל םגו ,תעדה תוודח

ימ לכש ןפואב ,קתרמו ןיינעמ היהי םורופה יכ ךכל ףאשנ ,םורופה לש לוהינה תווצ ,ונא
םורופב ףרפרל אלב תשרהמ תאצל לכוי אל תשרל תואבה ויתוסינכב ,תחא םעפ וב רקיב רבכש
.וב שדחתהש המבו ,ויתועדוהבו
.תונווגמו תובר םורופה לש חותיפה תוינכת
: אבה ןווגמהמ תועדוה תגצהל ףאשנ
? טפושה טילחה המ
.םורופב םירקבמה לע טופישה תמישמ תלטהו ,יתימא יטפשמ הרקמ תגצה
.האריי םג קדצהש ...
וניאו ןכתי יכ טפושל זומרל ןידה יכרוע ברקב תלבוקמה ךרדה וז ,טפוש לכ "קילדמש" טפשמה הז
.ןבומכ תועטה תמחמ ,קדצב טפוש
ויה קדצה ילוקישו ןכתיי םהב ,ןוידה תויבמופ ןורקיע םשב ,םירקמ ואבוי ,וז תרתוכ תחת
.תרחא האצותל םיאיבמ
.העד
.טפשמה תכרעמב הרואכל תוויע לע העד תווחל ושקבתי םישלוגה
.תעד תווח
.תילאוטקא הקיספ לע וא ,טפשמבש הלאש ,םייוסמ אשונ לע תיטפשמ תעד תווח
תונדה 1961, - א"כשת ןידה יכרוע תכשל קוח תוארוה יפל יכ ןייוצי
השרומ ןיד תכירעב קוסעל השרומש ימ קר - "עוצקמה דוחיי" ןיינעב
.תיטפשמ תעד תווח תווחל
.רמאמ
.ומוסרפב ןיינע רוביצל שישו ,םינווגמו םינוש טפשמ יאשונב רמאמל רושיק
.רפס
.טפשמ יאשונב רפס לע הצלמה
.ללכבו ,רפסה ןכות לע םישלוגה תעד תווח ,ןבומכו ...
.טרס
.ילאוטקא יטפשמ ןיינעב וא יטפשמ יאשונב םירושקה הגצה / טרס לע הצלמה
.טרסה לע םישלוגה תעד תווח ,ןבומכו ...
.(תיטפשמ) הצצפ
. - : ) םלוכ ועדיי רבכ ,עיגת וזשכ .רבסה אלל
.(קניל) רושיק
.יטפשמ ןיעמ וא יטפשמ אשונל הקיז לעב ןיינעמ רתאל הינפה
..... ,דועו
תגייוסמ יתלב המכסה תעבהב תינתומ וב תופתתשההו םורופל הסינכה
.תעל תעמ ןכדעתיש יפכ ,םורופה ןונקתל
.ןונקתב רומאל שלוגה תמכסה רבדב רושיא הווהמ הסינכה םצע
.ם-ל-ו-כ ל דחוימב המיענ השילג ילוחיאב


.םורופה ןונקת
.הז ןונקתב רומאל תגייוסמ יתלב המכסהב תינתומ םורופל הסינכה .1
.תעל תעמש וינוכדיע תוברל - "ןונקת"
רומאבו םורופב ןיאש יאדובו השילג תועצמאב יוליב רשאמ רתוי וב עיפומבו םורופב תוארל ןיא .2
ךמתסהל ןתינש רחא רוקמ לכ וא ,תבייחמ תיטפשמ תעד תווח ,יטפשמ ץועייל ףילחת םושמ וב
תא ךכב רטופ ,טרפבו ,ומצע תעד לע ןכ השוע ,םורופב עיפומה לע ךמתסמו ןכ השועהו ,וילע
.טרפב טנ.רטור תלהנהו םורופה תלהנה תווצ תאו ללכב העדוהה רסומ
.דבלב היקנ ןושלב היהת םורופב תועדוה תביתכ .3
דחא לכב ידעלבה תעדה לוקיש דבלב םורופה תלהנהל .4
שלוגל והשלכ רבסה ןתמב ךרוצ אללו ,םיאבה םיאשונהמ
,יטופיש ןיעמ ,יטופיש ףוג ,דיגאת ,םדא לכלו םישלוג תצובקל
: תרחא תיטפשמ תוישיא לכו םורופ
.היקנ ןושל יהמ
.תועדוה תרסה
.םייוסמ שלוג י"ע םורופב הביתכ תלבגה
תלהנה תעד לוקיש יפל ,וז המישרל ףסוותיש רחא אשונ לכ
.םורופה
רחא רתאל (קניל) רושיק תוברל - "הביתכ" : הז ןונקת ןיינעל
.תשרב םייקה ץבוקל וא
עבתנל היהת םורופב בותכה ןיגב הנעבות תשגה לש הרקמב .5
דבלבו ,טופישה תאכרע לש תימוקמה תוכמסב רופכל תוכזה
.תיפילח תימוקמ טופיש תוכמס עיציש
םורופה תלהנהמ ימ היהי עבותה םא ףקת וניא ליעל רומאה
. טנ.רטור רתא תלהנה וא
םורופב בותכל רחביש הימדקא שיא וא ,טפוש ,ןיד ךרוע .6
רדעהבו ,ולאמ דחאכ ומצע ההיז םא ,ולא םיללכל םג בייוחמ
לוקיש יפל ותעדוה קחמית ,ןלהלש םיאנתה ןמ יאנת תומייקתה
: םורופה תלהנהמ ימ תעד
תועצמאב ויתודוא םיאלמ םיהזמ םיטרפ םורופה תלהנהל חלשי
.ינורטקלאה ראודה
.ישיא םוסרפל שומיש םורופב השעי אל
םשל שומיש םורופב השעי אלו ,ןיד לכ תארוה לע רובעי אל
.ןידה לע רבעמ
םצעבו ,ותדמע / ותעד / בותכה לע םירצוי תוכז לכ לע רתווי
םורופה תלהנהמ ימ י"ע הטוטיצל םיכסמ התאבה / התעבה
לכב ,הידמ לכב ,םורופה תלהנה לש ידעלב תעד לוקיש יפל
םירבדה תאבהל תוקקדזיה ךות אקוד ואלו הרטמ לכלו הרוצ
.םרמוא םשב
שיא וא ,טפוש ,ןיד ךרועמ עורגל ידכ רומאב ןיאש ,ןבומכ
ההזמ וניאש ךות םורופב אטבתהל טפשמה םלועב הימדקא
.ולאמ דחאכ ומצע
ותובייחתה ךכב עיבמ רמאמל רושיק חלוש וא רמאמ טטצמה .7
םירצויה תויוכז לעב / רמאמה לעב לש ותושר ךכב ול הנתינ יכ
.רמאמב
ןועטל רשפאש עדימ טירפ לכ תוברל - "רמאמ" : הז ןונקת ןיינעל
.םירצוי תויוכז רבדב הנעט ויבגל
,האנהל ,טפשמ יאשונב םישלוגה לש תעדה תבחרהל דעוימ םורופה .8
.רוביצה תלעותלו ,רוביצה ברקב תיטפשמה תועדומה תרבגהו
לש תויטפשמ תויעב ןורתפל המב שמשל דעוימ וניא םורופה
.וזכש הרטמל םורופב שמתשהל אלש םיבייחתמ םישלוגה .םישלוגה

יתמכסה יתסינכ םצעב עיבמו ,םורופל סנכיהל ןיינועמ ינא
.ונכתל בייוחמ תויהל יתמכסה ןכו ,תעל תעמ ןכדעתיש יפכו הז ןונקת ןכותל


.וב עיפומה והשלכ טרפב וא ןונקתב רומאה ןמ גייתסמ ינא