להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 24982

שליטא 17.06.2007:43

יום-יום גאולה ומשיח

באדיבות בית חב''ד מערב ראשון לציון

ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום רביעי - כד סיון

*תפקח את העינים ותראה כי יושבים עם משיח אל השולחן*

"...והדבר היחיד שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה!

יש כבר את ה"שולחן ערוך", יש כבר את הלויתן ושור-הבר ויין המשומר, ויהודים כבר יושבם סביב השולחן – "שולחן אביהם" (מלך מלכי המלכים הקדוש-ברוך-הוא),
יחד עם משיח צדקנו (כפי שכתוב בספרים שבכל דור ודור ישנו "א' מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח"),
ובדורנו נשיא דורנו.."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח- פרשת ויצא ה'תשנ"ב)
להצטרפות ולתפוצה - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 18.06.2010:29
1. מתן תורה היה האירוסין - לעתיד לבוא יהיה הנישואין עם הקב''ה בתגובה להודעה מספר 0


ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום חמישי - כו סיון

*מתן תורה היה האירוסין-לעתיד לבוא יהיה הנישואין עם הקב"ה*

"מהחידושים העיקריים בימות המשיח לגבי מתן תורה הוא ענין הנישואין – כדאיתא במדרש (שמו"ר ספט"ו):

"משל למלך שקדש אשה וכתב לה מתנות מועטות, כיון שבא לקחתה כתב לה מתנות רבות כבעל,

כך העולם הזה אירוסין היו, שנאמר (הושע ב, כא) וארשתיך לי לעולם, ולא מסר להם אלא הלבנה בלבד, שנאמר החודש הזה לכם,

אבל לימות המשיח יהיו נישואין, שנאמר (ישעיה נד, ה) כי בועליך עושיך, באותה שעה מוסר להם את הכל, שנאמר והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע ומצדיקי רבים ככוכבים לעולם ועד" –

שעיקר ושלימות היחוד דכנסת ישראל עם הקב"ה שנעשים חד ממש (נישואין) הוא "לימות המשיח", שאז יקויים היעוד "והיה אור הלבנה כאור החמה".. כיון שמתגלה ש"ישראל וקודשא-בריך-הוא כולא חד".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת וישלח ה'תשנ"ב)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 19.06.2010:25
2. ערב כח סיון: יום הצלת כ''ק אד''ש מה''מ והרבנית הצדקנית מעמק הבכא האירופאי בתגובה להודעה מספר 0


ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שישי - כז סיון
*ערב כח סיון*
יום הצלת כ"ק אד"ש מה"מ והרבנית הצדקנית מעמק הבכא האירופאי וביאתם צלחה לארצות הברית

*היום מקבלים תוספות כח לקבלת הגאולה האמיתית והשלימה*

"כח סיון הוא יום זכאי – בגלל דבר טוב שאירע ביום זה, ובנדון דידן – כ"ח סיון:
כ"ח – אותיות כח – בחודש מורה על הכח של כל החודש,
וכ"ח סיון מדגיש ומורה על כחו של כל החודש השלישי, החודש דמתן תורה,
זאת אומרת שכ"ח בסיון מצביע על הכח של מתן תורה.

הלימוד מכל זה:
בעמדנו בזמן ומקום זכאי – בחודש השלישי.. ביום דכ"ח סיון – כשעומד בגלוי הכח של כל חודש השלישי שענינו המשכת וגילוי אלקות למטה באופן של קיימא –

מקבל כל יהודי תוספת כח וחיזוק לקיים השליחות דדורנו זה – השליחות והציווי..
לעמוד "עמדו הכן כולכם" לקראת קבלת הגאולה האמיתית והשלימה, ובראשם – משיח צדקנו, דוד מלך ישראל."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח- ספר השיחות ה'תנש"א ח"ב עמ' 635 )
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 21.06.2012:34
3. התורה החדשה תתגלה אצל משיח באופן של נבואה בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום ראשון- כט סיון

*התורה החדשה תתגלה אצל משיח באופן של נבואה*

"היציאה מן השמים ("תורה חדשה מאתי תצא") לבוא למטה בארץ, מודגשת בהתגלות ה"תורה חדשה" ע"י מלך המשיח,

שעם היותו "נביא גדול הוא", יהיה גם "בעל חכמה.. יתר משלמה ("החכם מכל האדם").. ולפיכך ילמד כל העם".

היינו, שהתורה חדשה שתתגלה אצלו באופן של נבואה תמשך ותתלבש גם בחכמת בשר ודם."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח- קונטרס תורה חדשה מאיתי תצא, ה'תשנ"ב)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 22.06.2010:06
4. *לעתיד לבוא, בכל ראש חודש ובשבת יעלו בני ישראל לרגל עם העננים בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שני - ל סיון
א' דראש חודש תמוז

*לעתיד לבוא, בכל ראש חודש ובשבת יעלו לרגל עם העננים, ובשבת - יגיעו לירושלים לפני כניסת השבת*

"והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה"(ישעיה סו, ג).

אמר להם הקב"ה: בני, בעולם הזה הייתם עולים בשנה שלוש פעמים, כשיגיע הקץ אתם עתידים להיות עולים שם בכל חודש וחודש..
והיאך באים בראש חודש ובשבת מסוף העולם? –
אלא העבים באים וטוענים אותם והם מתפללין שם בבוקר".

פירוש הדברים, שהעבים יביאו את בני ישראל בימות החול לפני כניסת השבת.
ואלו שאומרים שבאים בבוקר בשבת,
הפירוש הוא שלשיטתתם יש
כמה וכמה הלכות חדשות ומסובכות בזה -
מצד חילוקי זמני התחלת השבת קודש במקום שבו היה בתחילתו - לגבי ההמשך שלו."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 23.06.2014:54
5. תזדרזו, תיכף בא משיח - אין זה ענין של צחוק בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שלישי - א' תמוז
ראש חודש

*תזדרזו תיכף בא משיח - אין זה ענין של צחוק*

הרבי שליט"א מלך המשיח בירך יהודי ואמר:

"בשורות בריאות וללכת מחיל אל חיל בכל עניני תורה ומצוות, תזדרזו, תיכף בא משיח תזדרזו כעת.

הנ"ל חייך, ואמר הרבי:

"אין זה ענין של צחוק, משיח עוד מעט יבוא!"

(בעת חלוקה לשליחות מצוה י"ד אדר ה'תנש"א)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...
לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 24.06.2014:24
6. היום כבר ישנה ההתגלות של משיח בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום רביעי - ב' תמוז

*היום כבר ישנה ההתגלות דמשיח*

"נוסף על המבואר שקיימת מציאותו של משיח בניצוץ משיח (בחינת היחידה) שבכל אחד ואחד מישראל,

קיימת גם מציאותו של משיח כפשוטו (יחידה הכללית) -

כידוע "שבכל דור ודור נולד אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל" (פירוש הברטנורא למגילת רות),
"אחד הראוי מצדקתו להיות גואל, ולכשיגיע הזמן יגלה אליו השי"ת וישלחו כו' (שו"ת חת"ס חו"מ בסופו, סצ"ח).

… הרי בימינו אלו נתבטלו כל המניעות והעיכובים כו', וכיון שכן, ישנה (לא רק המציאות דמשיח, אלא) גם ההתגלות דמשיח,

ועכשיו צריכים רק לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש!"

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת וירא ה'תשנ"ב)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 25.06.2014:49
7. משיח בדורנו - מנחם שמו בתגובה להודעה מספר 0


ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום חמישי – ג תמוז
חג הגאולה

*משיח בדורנו - מנחם שמו*

"כן תהיה לנו בפועל ממש, ותיכף ומיד ממש,
עם כל הפירושים שב"מיד" [כולל גם הראשי תיבות דכללות הדורות משה ישראל (הבעש"ט) דוד(מלכא משיחא)]..

ובפרטיות יותר בנוגע לדורנו זה – שבראשי תיבות ד"מיד" נרמזים ג' התקופות השייכות לכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו,

ועל סדר הקירבה אלינו -
*מ* שיח (מנחם שמו),
*י* וסף יצחק,
*ד* ובער (שמו השני דכ"ק אדמו"ר [הרש"ב] נשמתו עדן)."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח – פ' משפטים ה'תשנ"ב – *ההדגשות במקור*)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
PureAir 13.07.2020:09
22. הרבי היה ראוי להיות משיח בדורו אלא שלא זכינו בתגובה להודעה מספר 7
ומאחר ואיננו איתנו כבר מעל 20 שנה זה לא ראוי להתייחס כאילו יקום מקברו לגאול אותנו
מן הסתם יש צדיק אחר כעת שראוי להיות משיח (אם כי בהחלט ייתכן שזו אותה נשמה בגוף אחר)
והשאלה היא האם אנחנו ראויים לגאולה

שליטא 20.07.2010:09
28. אכן זכינו ועיין כאן שהאמונה בו מבוססת על פי כל חלקי תורתנו הקדושה בתגובה להודעה מספר 22
ביום ג' בתמוז שנת תשנ"ד התכסה הרבי מעינינו; עם זאת, על פי דבריו, מאמינים החסידים שהוא ממשיך לחיות בחיים נצחיים. בקרב חסידי חב"ד קיימים מגוון דעות והתייחסויות ליום ג' בתמוז, אך כולם מאמינים שזהו חלק מתהליך הגאולה ומצפים לכך שהרבי יתגלה כמלך המשיח. בהקשר לכך מזכירים החסידים את דברי חז"ל[117] "שעתיד משיחנו להתכסות אחר שנגלה וישוב ויתגלה".

ביום ו' תמוז תשנ"ד, נערכה אסיפה דחופה של כל רבני חב"ד בישראל, בה הוחלט להמשיך עם פירסום זהותו של משיח וכן הורו לעיתון כפר חב"ד להמשיך ולפרסם בשער העיתון את הכרזת 'יחי' (העיתון התעלם מהוראה זו ובעקבות כך נפתח עיתון בית משיח)[118][119][120].

הרב אהרן סולובייצ'יק פרסם לאחר ג' בתמוז מודעה בעיתון ג'ואיש פרס: "בקשר לאמונה של רבים מחסידי חב"ד... שהרבי יכול עדיין להיות משיח - לאור הגמרא בסנהדרין, הזוהר, האברבנאל, כתבי האריז"ל, השדי חמד ועוד מקורות - אני לא יכול לומר שהאמונה הזאת היא דבר שמחוץ לזרם האורתודוקסי"‏[121]

http://chabadpedia.co.il/index.php/...
שליטא 28.06.2018:16
8. על-ידי העבודה למטה מגלים את העניינים הסתומים בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום ראשון - ו תמוז

*ע"י העבודה למטה מגלים את העניינים הסתומים*

"לכאורה אפשר לשאול: כיון שמדור לדור מתוסף בירידת הדורות, אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים וכו(שבת קיב, ב) ועל אחת כמה וכמה בדורות האחרונים דעקבתא דמשיחא –

כיצד יתכן שדוקא אז נתגלתה, ובהרחבה, פנימיות התורה, יותר מבדורות הראשונים.

והביאור בזה: דווקא ע"י העבודה למטה מגלים את העניינים הסתומים(יותר מכפי שישנם בגילוי מצד עצמו)
על דרך האמור לעיל , שדווקא ע"י עבודת האדם נעשה הגילוי דג' מוחין – עשר ארצות."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פ' חוקת ה'תנש"א)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 29.06.2014:40
9. כשיוצאים מבית האסורים של הגלויות צריכים להודות בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שני - ז' תמוז

*כשיוצאים מבית האסורים של הגלויות צריכים להודות*

"בזמן הגלות משולים בני ישראל ליורדי הים, הולכי מדבריות, חובשי בית האסורים, וחולים - ארבעת המצבים שהיוצא מהם חייב להקריב קרבן תורה (שו"ע או"ח סרי"ט ס"א).

*ים* – היינו ה"מים רבים" של טרדות הפרנסה. *מדבר* – מקום "נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים" (עקב ח, טו), רומז לשממון הרוחני של חשכת הגלות. *בית האסורים* – עם ישראל "כלוא" ומסוגר בגלות כאדם החבוש בבית האסורים. *חולה* - חשכת הגלות מעוררת בישראל אהבה ותשוקה עזה להקב"ה, בחינת "חולת אהבה".

כשיבוא משיח צדקנו, אז נודה לה' על שהוציא אותנו ממצבים אלו."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת צו ה'תש"מ – לא מוגה)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770

לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...
לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 30.06.2014:54
10. הזמן וסימני הגאולה - הגיע זמן גאולתכם בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שלישי - ח' תמוז

*הזמן וסימני הגאולה - הגיע זמן גאולתכם!*

"שנה זו היא שנת "אראנו נפלאות", השנה שבה יקוייים היעוד "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" (מיכה ז, טו).

וכבר ראו בפועל "נפלאות" המעידים שזוהי ה"שנה שמלך המשיח נגלה בו", ועד ל"שעה שמלך המשיח בא.. והוא משמיע להם לישראל ענוים הגע זמן גאולתכם" (יל"ש ישעיה רמז תצט),

ועד להכרזה ש"הנה זה בא" (שה"ש ב, ח ובשהש"ר עה"פ), שכבר בא,
היינו שעומדים כבר על סף התחלת ימות המשיח, על סף התחלת הגאולה."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת בלק ה'תנש"א)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 01.07.2008:52
11. משיח בא בהיסח הדעת - ע''י למוד ענייני משיח בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום רביעי - ט תמוז

*משיח בא בהיסח הדעת - ע"י למוד עניני משיח*

"אף שאמרו חז"ל (סנהדרין צז, א) שמשיח בא "בהיסח הדעת",
אין זה בסתירה חס-ושלום למחשבה והתבוננות באופן של "דעת" ("שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאד ויתקע מחשבתו בחוזק") בעניני משיח וגאולה,

ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח, "הנה זה בא", כיון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, וסיימו כל עניני העבודה בשלימות-

כי "היסח הדעת" פירושו "למעלה מן הדעת" (תניא אגה"ק קה, ב)".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת בלק התנש"א)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 02.07.2010:10
12. העצה כדי לחיות את ימות המשיח - לימוד התורה בעניני משיח וגאולה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום חמישי - י תמוז

*העצה כדי לחיות את ימות המשיח - לימוד התורה בעניני משיח וגאולה*

למרות ה"שטורעם (הרעש)" בתקופה האחרונה.. רואים שישנו קושי ("עס קומט אן שווער") להחדיר הכרה והרגשה שעומדים על סף ימות המשיח ממש ועד שיתחילו "לחיות" בעניני משיח וגאולה..

והעצה לזה - ע"י לימוד התורה בעניני משיח וגאולה, כי, בכח התורה (חכמתו של הקדוש-ברוך-הוא שלמעלה מהעולם) לשנות טבע האדם,

שגם כאשר מצד הרגש שלו נמצא עדיין חס-ושלום מחוץ לענין הגאולה (כיון שלא יצא עדיין מהגלות הפנימי), הרי על-ידי למוד התורה בעניני הגאולה מתעלה למעמד ומצב של גאולה, ומתחיל לחיות בעניני הגאולה, מתוך ידיעהו הכרה והרגשה ש"הנה זה בא".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת בלק ה'תנש"א)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 03.07.2013:46
13. גאולת הרבי הריי''צ - השלב האחרון בהכנה לגאולה האמיתית בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שישי - ערב יב' תמוז
(יב תמוז: יום הולדת וחג הגאולה של הרבי הריי"צ)

*גאולת הרבי הריי"צ - השלב האחרון בהכנה לגאולה האמיתית והשלימה*

"ידוע שכתוצאה מהמאסר והגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר בי"ב - י"ג תמוז (תרפ"ז) הגיע לארה"ב, בחצי כדור התחתון, בה קבע את מקום דירתו ועבודתו במשך עשר השנים האחרונות שלו בעלמא דין (עד שנת תש"י).

..והיות שהדור הינו דור האחרון של הגלות והדור הראשון של הגאולה,

הרי גאולתו היא השלב האחרון בהגאולה, בתור הכנה להגאולה האמיתית והשלימה".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוטש מלך המשיח - פרשת קרח ה'תשמ"ט)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 05.07.2013:02
14. חצי כדור התחתון וההכנה לגאולה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום ראשון - יג' תמוז
חג הגאולה של הרבי הריי"צ

*חצי כדור התחתון וההכנה לגאולה*

"בזמן הבית היו בני ישראל במקום אחד (ארץ ישראל), ומשם יצא אור תורה לכל העולם, באופן של "מלמעלה למטה", כדי לעשותו דירה לו יתברך,
כפי שיהיה בשלימות הגילוי לעתיד לבוא.

לאחר מכן, בזמן הגלות, התפזרו בני ישראל איש איש למקומו, וזאת – כדי לברר את העולם, בכל מקום ומקום, באופן של "מלמטה למעלה".

אבל כל זה עדיין ב"חצי כדור(הארץ) העליון", שבו היה מתן תורה (ראה אג"ק אדמו"ר הריי"צ ח"ב עמ' שלא).

וכאשר התקרבו עוד יותר לגאולה, הגיעו בני ישראל, בקהל גדול, גם ל"חצי כדור התחתון", בכדי לברר גם חלק זה של העולם."

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - ספר השיחות תשמ"ט חלק ב' עמ' 554)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:
https://www.chabadwest.co.il/he/135...
שליטא 06.07.2012:05
15. שלימות משולשת בזמן הגאולה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שני - יד תמוז

*שלימות משולשת בזמן הגאולה*

"כניסת עם ישראל לארץ ישראל בגאולה העתידה תהיה כניסה מושלמת בכל שלושת המימדים: "זמן", "מקום" ו"אדם".

ב *זמן*: ההתיישבות תהיה מיידית ללא כל המתנה, שלא כפי שהיה בעת כניסת דור המדבר לארץ, כאשר המתינו 14 שנה עד לסיום כיבוש הארץ וחלוקתה.

ב *מקום*: גבולות הארץ יורחבו ויתפרסו על פני שטח גדול יותר. גם ארצות "קיני", ה"קניזי" וה"קדמוני" ייכללו בשטחה של ארץ ישראל.

ב *אדם*: כל בני ישראל יעלו לארץ, כיוון שגם בני ישראל שחיו בדורות הקודמים יקומו בתחיית המתים ויתיישבו בארץ".
(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת פינחס ה'תנש"א)
וולהצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:
https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 07.07.2010:50
16. הזמן וסימני הגאולה - סיימו כל העבודה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שלישי - טו תמוז

*הזמן וסימני הגאולה - סיימו כל העבודה*

"וכפי שהודיע, פירסם והכריז כ"ק מו"ח אדמו"ר,

כבר סיימו את כל העבודה, כולל גם "צחצוח הכפתורים", וסיימו גם את "עמדו הכן כולכם",

זאת אומרת שכבר "הכל מוכן לסעודה.. תיכף ומיד ממש"!

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת פינחס ה'תנש"א)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:
https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 08.07.2014:31
17. לימוד הלכות בית הבחירה - הכנה לגאולה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום רביעי - חי תמוז

*למוד הלכות בית הבחירה - הכנה לגאולה*

"ידוע ומפורסם בתפוצות ישראל מכמה וכמה שנים על דבר המנהג שבימי בין המיצרים מוסיפים בלימוד התורה בענייני בית הבחירה, על יסוד דברי המדרש (תנחומא צו, יד).

"ועל פי האמור לעיל שבשנה זו במיוחד (נוסף על ההדגשה המיוחדת שבכללות דורנו זה)..
כיון שעומדים על סף הגאולה שבאה תיכף ומיד ממש,

מובן שלימוד הלכות בית הבחירה בשנה זו צריך להיות באופן אחר לגמרי:

לכל לראש - שהלימוד הוא לא מצד התגברות רגש האבילות וההשתדלות לתקן החסרון דחורבן בית המקדש,
אלא (גם לולי החורבן) מצד הכוסף וההשתוקקות להמעלה והשלימות דבית המקדש השלישי..

ועוד ועיקר - שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא למשיחא", כי אם,

הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחר זה, כיון ש"מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל (כבר עתה למעלה, ותיכף) יגלה ויבוא משמים ברגע כמימרא"!

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת בלק - יז [טוב] תמוז ה'תנש"א)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעטשליטא 09.07.2010:43
18. ימי הצום שיהפכו לעתיד לבוא לימים טובים - יהיו נעלים מכל המועדים שבזמן הזה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום חמישי - יז תמוז

*ימי הצום שיהפכו לעתיד לבוא לימים טובים - יהיו נעלים מכל המועדים שבזמן הזה*

"הצומות שיהפכו לימי ששון ושמחה ומועדים טובים - מעלתם תהיה גדולה יותר מכל המועדים שבזמן הזה,

שהרי המועדים שבזמן הזה יבטלו לעתיד לבוא "כשרגא בטיהרא"(כמו הערך בין נר לאור השמש) לגבי מעלת הגילויים דימות המשיח,

ועל אחת כמה וכמה לגבי מעלת הימים טובים שיתחדשו בימות המשיח".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת בלק ה'תנש"א)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770

https://www.chabadwest.co.il/he/135...
שליטא 10.07.2010:32
19. בית המקדש העתידי יהא בנוי גם בברזל בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שישי - חי תמוז

*בית המקדש העתידי יהא בנוי גם בברזל*

"בית ראשון ובית שני נחרבו ע"י ברזל ולכן ברזל מושלל בבית המקדש,

מה שאין כן מקדש העתיד, בית נצחי שלא שייך בו חורבן - לא שייך בו חשש מענין של ברזל דלעומת זה,

כיון שלעתיד לבוא תתבטל מציאות הברזל דלעומת זה.
ובמילא יכול וצריך להיות בניינו גם בברזל, כדי להדגיש את העילוי והשלימות בהפיכת הברזל שהחריב בית המקדש לברזל בהבנין דבית המקדש..

כמות הברזל תהיה בריבוי- "מאה אלף ככרים" בהבנין עצמו".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת ויחי ה'תשנ"ב)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770

https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 12.07.2007:47
20. מי יבנה את בית המקדש השלישי(א) - הדיעות השונות בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום ראשון - כ תמוז

*מי יבנה את בית המקדש השלישי(א) - הדיעות השונות*

"ידועה דעת הזהר (ח"א כח, א) שבית המקדש השלישי ייבנה ע"י הקדוש ברוך הוא, "בניינא דקודשא בריך הוא". וכמו שכתב רש"י (סוכה מא, סע"א) "מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים שנאמר "מקדש אדנ- י כוננו ידיך".

אבל לאידך מצינו ברז"ל (ירושלמי מגילה פ"א ה"יא) "שהמקדש יבנה על ידי בני ישראל, וכן פסק הרמב"ם (הל' מלכים פי"א), דמשיח בונה המקדש, ולכאורה טעמו פשוט, שהרי בנין בית המקדש היא מצות עשה, כמו שכתוב "ועשו לי מקדש", ומצוה היא דבר המוטל על בני ישראל".

(המשך ביום הבא)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעטשליטא 13.07.2011:49
21. מי יבנה את בית המקדש השלישי - הקדוש ברוך הוא או בני ישראל - התיווך בין הדיעות השונות בתגובה להודעה מספר 20
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שני- כא תמוז

*מי יבנה את בית המקדש השלישי - הקדוש ברוך הוא או בני ישראל - התיווך בין הדיעות השונות*

"ויש לומר כמה תיווכים בין ב' הדיעות:

בנין הבית למטה יהיה בידי אדם, ובמקדש זה שלמטה ירד וישכון המקדש הרוחני דלמעלה,

או שמקדש גשמי ירד מן השמים אבל הדלתות או השערים שטבעו בארץ, שהן היו בידי אדם, יעלו ויתגלו ויעמידום במקומם - והמעמיד הדלתות נחשב כאילו בנאו.

ועל פי זה נמצא, שבבנין דלעתיד יש צורך בשני הענינים - הן הענין דבניינא דקודשא בריך הוא", וכן שייעשה על ידי בני אדם, המלך המשיח".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - לקו"ש שבת חזון ה'תשנ"ב)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:

https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 14.07.2012:04
23. בית המקדש השלישי - זמן התגלותו גם בלילה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שלישי – כב תמוז

*בית המקדש השלישי - זמן התגלותו גם בלילה*

"הרב אליהו: בנוגע לבית המקדש - לא צריכים לחכות עד שיבנוהו (כדעת הרמב"ם שמשיח "בונה המקדש"), כיון שמקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים, (כדעת רש"י ותוספות).

*הרבי שליט"א מלך המשיח*: "ולכן יכול להתגלות ולבוא גם בלילה, עתה ממש".

(יחידות ו' מרחשון ה'תשנ"ב)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 15.07.2011:21
24. בית המקדש השלישי יהיה קיים לנצח בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום רביעי - כג תמוז

*בית המקדש השלישי יהיה קיים לנצח*

"נאמר בזהר (ח"ג רכא, א) שהבית הראשון והשני הם "בניינא דבר נש דלית בי' קיומא כלל" (שאין בהם קיום כלל),
אבל בית המקדש השלישי, הואיל והוא "בניינא דקוב"ה", יהיה קיים לעולם.

בית הראשון הוא כנגד אברהם, בית שני הוא כנגד יצחק, ובית שלישי הוא כנגד יעקב.
והיות ומידתו של יעקב היא אמת – אשר אמת פירושה, שאין בה שום הפסק ושינוי, לכן הבית השלישי קיים בקיום נצחי".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - לקוטי שיחות ט עמ' 26)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770

https://www.chabadwest.co.il/he/135...
לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעטשליטא 16.07.2009:24
25. כל יהודי צריך להתרגל לגאולה ולהציב את עצמו במצב ורגש של גאולה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום חמישי - כד תמוז

*כל יהודי צריך להתרגל לגאולה ולהציב את עצמו במצב ורגש של גאולה*

"בעמדנו קרוב ממש לפני הגאולה - צריך כל יהודי להתרגל לגאולה ולהציב את עצמו במצב ורגש של גאולה,

על ידי הפיכת יומו הפרטי ל "יום גאולה (פרטית)", והפיכת מקומו הפרטי – ל"ארץ ישראל",

על ידי זה שעושה העבודה שלו ברגע זה ובמקום זה בתכלית השלימות, במחשבה דבור ומעשה".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת פינחס ה'תנש"א)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:
https://www.chabadwest.co.il/he/135...

https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט


שליטא 17.07.2010:16
26. הסתיימו המ''ב מסעות במדבר העמים שבזמן הגלות בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שישי - כה תמוז

*הסתיימו המ"ב מסעות במדבר העמים שבזמן הגלות*

"ובפשטות – כבר סיימו כל פרטי מ"ב המסעות "במדבר העמים" שבזמן הגלות,

ועומדים כבר "על ירדן ירחו",

מעבר לידן ירחו קדמה מזרחה"…

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת מטו"מ ה'תנש"א)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...
לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 20.07.2010:03
27. חנוכת בית המקדש השלישי-ההתוועדות הגדולה בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שני - כח תמוז

*חנוכת בית המקדש השלישי-ההתוועדות הגדולה*

"בפשטות שתיכף ומיד ממש מתקיימת בקשת יעקב לישב בשלווה (בשם ועבור ובשליחות כביכול כל ישראל) בפועל ובגלוי,

ונתקיים "אך צדיקים גו' ישבו ישרים את פניך", בבית המקדש השלישי.

ושם תיערך ההתוועדות הגדולה דחנוכת בית המקדש השלישי במעמד כל בני ישראל – כל יושביה עליה".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת וישלח ה'תשנ"ב)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:
https://www.chabadwest.co.il/he/135...
לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 21.07.2014:17
29. עריכת סיומי מסכת בתשעת הימים - הכנה להגאולה העתידה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שלישי - כט תמוז
ערב ראש חודש מנחם

*עריכת סיומי מסכת בתשעת הימים–*
*הכנה להגאולה העתידה*

"נוסף על כללות המנהג דעריכת סיומים בתשעת הימים כדי להרבות בשמחה של תורה ("פיקודי ה' משמחי לב") שמחה לגמרה של תורה, ודוגמתו בסיום מסכת..

יש להשתדל במיוחד בשנה זו בעריכת הסיומים "ברוב עם הדרת מלך", לאחד רבים מישראל בהשמחה לגמרא של תורה, כולל גם הקטנים(לא רק קטנים בידיעות, אלא גם קטנים בשנים) שעדיין אינם שייכים להבנה והשגה,
ע"ד ובדוגמת הסיום דערב פסח שמנהג ישראל להביא גם בכורים הקטנים.

ולהעיר, שהסיום דערב פסח אינו דוגמא בעלמא, אלא שייך גם להסיומים דתשעת הימים-

כי הסיום דערב פסח הוא הכנה לגאולה דפסח,

והסיומים דתשעת הימים הם הכנה להגאולה העתידה.. ובהדגשה יתרה בשנה זו.. כשעומדים על סף הגאולה".

(משיחת הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח - פרשת מטות מסעי ה'תנש"א)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:
https://www.chabadwest.co.il/he/135...
לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 22.07.2014:51
30. בית המקדש השלישי - כיצד יברכו הכהנים בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום רביעי - א' מנחם
ראש חודש מנחם אב –
יום ההילולא של אהרון הכהן

*בית המקדש השלישי- כיצד יברכו הכהנים*

"ברכת כהנים הינה הברכה שהיתה נאמרת ע"י הכהנים בעמדם על הדוכן בבית המקדש.

גם היום, מוסיפים הכהנים לברך בה את עם ישראל,
אלא שהבדל גדול בין זמן הגלות לזמן הבית.

אז, בזמן בית המקדש, נאמרה הברכה ב"שם המפורש", היינו, שהכוהנים ביטאו את שם ה' המופיע בברכה – בצורתו השלימה "כשם שאני נכתב כך אני נקרא". ואילו היום, שם השם נאמר בצורתו "הרגילה".

בזמן הגאולה, ישובו הכהנים ויברכו את עם ישראל ("ושמו את שמי")- יברכום בשם המפורש".

(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, פרשת נשא ה'תנש"א)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 23.07.2014:39
31. בית המקדש השלישי: כל ישראל יכנסו לקודש הקודשים (א) בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום חמישי - ב מנחם אב

*בית המקדש השלישי: כל ישראל יכנסו לקודש הקודשים*(א)

"ישנם התמהים ושואלים היתכן לומר שבביאת המשיח יכנסו כל ישראל לקודש הקודשים בבית המקדש,
והרי מפורש בכתוב "בזאת יבוא אהרן אל הקודש וגו'", כלומר,
דוקא אהרן (והכהן הגדול בכלל), ודוקא ביום הכיפורים, ובהקרבת קרבנות מיוחדים דוקא?

והמענה לזה - לפי כמה דעות היה אהרן הכהן יכול להכנס לקודש הקדשים בכל עת שירצה.

ומכיון שלעתיד לבוא יהיו כל ישראל בדרגת כהונה גדולה ("ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", "כהנים גדולים") דאהרן, הרי מובן וגם פשוט, שמקומו של כל אחד ואחד מישראל הוא בקודש הקדשים,

שכן, כשיכול יהודי להכנס לקודש הקדשים, איך יתכן שיהי' במקום אחר?!…"
(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח פרשת שופטים תשמ"ח - טו באב תשמ"ו)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט

שליטא 24.07.2015:21
32. שבת זו שבת מיוחדת: כל אחד ואחת מישראל רואים את בית המקדש דלעתיד בתגובה להודעה מספר 0
יום יום משיח וגאולה - יום שישי
ג מנחם אב - עש"ק שבת חזון

*שבת זו שבת מיוחדת: כל אחד ואחת מישראל רואים את בית המקדש דלעתיד*

"ידועה תורת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ש"שבת חזון" הוא מלשון "מחזה", שאז "מראין לכל אחד ואחד המקדש דלעתיד".

בראיית המקדש לעתיד כוונה ותכלית, לעורר ולעודד יהודים להוסיף בעבודת ה', בראותו את המקדש דלעתיד בנוי ומשוכלל למעלה, וכל עבודתו אינה אלא להמשיכו.

רז"ל אומרים (מגילה ג, א) על הפסוק בספר דניאל:
"וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל חרדה גדולה נפלה עליהם"- וכי מאחר והם לא ראו מה שדניאל ראה מדוע נפלה עליהם אימה ונבעתו?
אלא, שאע"פ שהם עצמם לא ראו - "מזלם ראה" (מזל הוא כמבואר בחסידות שרש הנשמה למעלה).

ואף כאן: דרגת ה"מזל" שבנשמה רואה את המקדש דלעתיד. וראיה זו פועלת על האדם ועל גופו ונפשו הבהמית, לתקן ולשפר את המעשים ולהביא לבניין בית המקדש."

(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח - לקו"ש חלק כט עמ' 22)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...
לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעטשליטא 26.07.2014:43
33. הנשמות בדורנו זה - גלגול של דור המדבר בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום ראשון - ה מנחם אב
(יום הילולת האריז"ל החי)

*הנשמות בדורנו זה - גלגול של דור המדבר*

"נאמר בכתבי האריז"ל (לקוטי תורה וספר הלקוטים שמות ג, ד) ש"הדור של עקבתא דמשיחא הוא גלגול של דור יוצאי מצרים".

כשם שיוצאי מצרים זכו לגאולה הראשונה של עם ישראל על ידי משה רבינו,

כן יזכה הדור דעקבתא דמשיחא לגאולה האחרונה של עם ישראל על ידי משיח צדקנו."

(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח - לקו"ש חלק יב עמ' 175)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:

https://www.chabadwest.co.il/he/135...
שליטא 28.07.2011:51
34. בית המקדש השלישי: מכניסים ונכנסים עם הארון ולוחות הברית לקודש הקודשים בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שלישי - ז מנחם אב

*בית המקדש השלישי: מכניסים ונכנסים עם הארון ולוחות הברית לקודש הקודשים*(ב)

"מענה נוסף לשאלה כיצד יוכלו כל ישראל להיכנס לקודש הקודשים (והרי רק לכהן מותר הדבר) הוא:

יש לומר, שיצטרכו להכנס לקדש הקדשים תיכף ומיד, בכדי להכניס את הארון (עם הלוחות וכו') מהמקום שנגנז למקומו בקודש הקדשים,

ולצורך זה –יכול להכנס לקדש הקדשים כל אחד ואחד מישראל,

במכל שכן וקל וחומר מהכניסה בשביל "בדק הבית", שבלית ברירה – נכנסים אפילו במצב דהיפך הטהרה, ולא רק "בתיבות", אלא אפילו "דרך פתחים" (אופן הכניסה הרגיל)."

(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח פרשת שופטים תשמ"ח - טו באב תשמ"ו)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770

לתכנים ולמגזין: http://www.chabadwest.co.il/he/home...

לזכות מרת גרציה בת אברהם – נלב"ע ג תשרי תשעט
שליטא 29.07.2009:22
35. תשעה באב יהיה יום טוב גדול ותתבטל לגמרי התענית בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום רביעי - ח' במנחם אב

*תשעה באב יהיה יום טוב גדול ותתבטל לגמרי התענית*

"כיון שאחכה לו בכל יום שיבוא, כולל גם 'שיבוא בכל יום', ביום זה ממש(שבת תשעה באב ה'תנש"א),

ואז תדחה התענית לגמרי,
ותשעה באב יהיה יום טוב גדול..

ובפרט שבפשטות יהיה זה קשור גם עם חנוכת ביהמ"ק השלישי, שירד למטה תיכף ומיד ממש..

ומכל שכן וקל וחומר, שכן בימות המשיח תתבטל לגמרי התענית דתשעה באב".
(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח – דבר מלכות פ' דברים התנש"א)

לזכות שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי ענתי ע''ה - פורט לודרדייל

http://www.chabadwest.co.il/he/home...
שליטא 30.07.2013:46
36. רגע חורבן בית המקדש: בפנימיות שיא של גילוי אלוקי בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום חמישי - תשעה באב

*רגע חורבן בית המקדש: בפנימיות שיא של גילוי אלוקי*

"רז"ל אמרו (יומא נד, ב) שבשעה שנכנסו הנכרים לקדש הקדשים ראו את הכרובים פניהם איש אל אחיו.

וצריך להבין: הרי בגמרא (ב"ב צט, א) נאמר שבשעה שישראל עושין רצונו של מקום היה מעמד הכרובים פניהם איש אל אחיו, ובזמן שאין עושין רצונו של מקום, היה מעמד הכרובים הפוך?

אלא: כל ענין הגלות אינו קיים אלא מבחינה חיצונית, ואילו בפנימיות – הגלות היא שיא של גילוי.

לפיכך - בקדש הקדשים, מקום הפנימיות, היה מעמד הכרובים "פניהם איש אל אחיו".

(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח - לקו"ש חלק ב' עמ' 360)

לספרים נוספים:

לזכות שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי ענתי - פורט לודרדייל

http://www.chabadwest.co.il/he/home...
שליטא 31.07.2012:39
37. קיומו של בית המקדש בזמן הגלות – בבית רבינו שבבל (חלק ראשון) בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שישי - י מנחם אב

*קיומו של בית המקדש בזמן הגלות – בבית רבינו שבבל* - חלק ראשון

"ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם" (יחזקאל יא, טז) - "תניין (שני) לבית מקדשא" – "אמר ר' יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, ור"א אמר זה(בית המקדש החרב שעבר ל)בית רבינו שבבבל" (מגילה כט, א).

"והנה, גם בחוץ לארץ ("בארצות אשר באו שם"), במקום וזמן הגלות, ישנו "מקדש מעט", מעין ודוגמת "המקדש הגדול אשר בירושלים",
ומעלה יתירה ב"בית רבינו" לגבי
שאר בתי כנסיות ובתי מדרשות:

.. "מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה, דבזמן שבית המקדש קיים, היה שם לשכת הגזית שמשם יוצאת הלכה פסוקה ע"פ סנהדרין, ועכשיו שחרב בית המקדש אותן ד' אמות של הלכה.. הוא מקום קבוע שממנו יוצאת הוראה לאנשי העיר" (ברכות ח, א) - שזהו ענינו של "בית רבינו".

ומצד עילויו המיוחד ד(בית הכנסת ובית המדרש שב)"בית רבינו" הרי הוא "מקדש מעט" העיקרי שנותן הקדוש ברוך הוא לישראל בזמן הגלות תמורת המקדש הגדול שבירושלים."
(המשך ביום הבא)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770

https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי(מוטי) ענתי - פורט לודרדייל
שליטא 02.08.2008:55
38. בית רבינו שבבל הוא ביתו של נשיא הדור ובו מתגלית השכינה בדוגמת בית המקדש (חלק שני) בתגובה להודעה מספר 37ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום ראשון - יב' במנחם אב

*בית רבינו שבבל הוא ביתו של נשיא הדור ובו מתגלית השכינה בדוגמת בית המקדש* (חלק שני)

"בית רבינו שבבבל" – "להיותו מקומו הקבוע (בית) של נשיא הדור, "הנשיא הוא הכל", שכולל כל הדור,
יש בו השראת (וגילוי) כללות השכינה - לא רק חלק ששורה (ומתגלה) על עשרה מישראל,
מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש,

וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות "בארצות אשר באו שם",
כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם.

(המשך ביום הבא)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי(מוטי) ענתי ע''ה - פורט לודרדייל
שליטא 03.08.2012:44
39. בית רבינו שבבל הוא ביתו של נשיא הדור ובו מתגלית השכינה בדוגמת בית המקדש (חלק שני) בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום ראשון - יב' במנחם אב

*בית רבינו שבבל הוא ביתו של נשיא הדור ובו מתגלית השכינה בדוגמת בית המקדש* (חלק שני)

"בית רבינו שבבבל" – "להיותו מקומו הקבוע (בית) של נשיא הדור, "הנשיא הוא הכל", שכולל כל הדור,
יש בו השראת (וגילוי) כללות השכינה - לא רק חלק ששורה (ומתגלה) על עשרה מישראל,
מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש,

וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות "בארצות אשר באו שם",
כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם.

(המשך ביום הבא)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי(מוטי) ענתי ע''ה - פורט לודרדייל
שליטא 04.08.2014:23
40. התגלות בית המקדש דלעתיד: יורד ומתגלה תחילה ב''בית רבינו שבבבל'' באמריקא (חלק אחרון) בתגובה להודעה מספר 39
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שלישי – יד מנחם אב

*התגלות בית המקדש דלעתיד: יורד ומתגלה תחילה ב"בית רבינו שבבבל" באמריקא*(חלק אחרון)

"המקדש דלעתיד (ש"בנוי ומשוכלל יגלה ויבוא מן השמים") יתגלה תחילה בהמקום "שנסע מקדש וישב שם" בזמן הגלות ("בית רבינו שבבבל"), ומשם יועתק למקומו שבירושלים..

.. ואולי יש לומר שהדבר מרומז בלשון הרמב"ם "ובנה (משיח) מקדש במקומו" (- ולא בירושלים) - שהדבר רומז גם על מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות (לפני ש"הרי זה משיח בודאי"),

היינו שבהיותו בגלות (ששם יושב וממתין ומצפה לגאול את בני ישראל ושכינה עמהן מהגלות)
בונה מלך המשיח מקדש (מעט) שהוא מעין ודוגמת המקדש שבירושלים, בתור הכנה למקדש העתיד, שיתגלה תחילה שם, ומשם ישוב (עם הקב"ה ובני ישראל) לירושלים."

(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח קונטרס בענין 'בית רבינו שבבבל')
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לזכות שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי(מוטי) ענתי ע''ה - פורט לודרדייל
שליטא 05.08.2015:26
41. השלימות של ט''ו באב – וההוספה בתורה כהכנה לגאולה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום רביעי - טו באב

*השלימות של ט"ו באב – וההוספה בתורה כהכנה לגאולה*

"ט"ו באב, שעליו אמרו רז"ל (מסכת תענית בסופה) לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכו',
(מצד אחד יום) שכלו בו מתי מדבר, שתש כחה של חמה, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה כי מתחילים הם להתליע, שניתנו הרוגי ביתר לקבורה –ענינים שבחורבן,

(ומצד שני) יום שהותרו שבטים כו', דעליית כל שבטי ישראל לרגל – ענינים שבבנין,

וכהמסקנא בסוגית הש"ס "מכאן ואילך דמוסיף יוסיף", שמוסיפין לילות על הימים לעסוק בתורה יוסיף חיים על חייו...

כיוון ש"כל ישראל בחזקת כשרות" ומקיימים מצוות תלמוד תורה ע"י קביעת עיתים לתורה "כדת הניתנה לכל אחד ואחד בהלכות תלמוד תורה" מובן,

דעיקר השלימות העניין דהוספה בלימוד התורה הוא באופן שלמעלה ממדידה והגבלה,
ובלשון הכתוב בפרשת השבוע - "בכל מאודך", "מאוד שלך",שקשור עם "מאוד" (בלי גבול) האמיתי.

וזוהי ההכנה להוספה בתורה לאמיתתה ובשלימותה באופן של בלי גבול ממש - "תורה חדשה מאיתי תצא".

(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח פ' ואתחנן ה'תנש"א, מכתב מחודש מנחם אב ה'תשכ"א)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לע''נ שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי(מוטי) ענתי ע''ה - פורט לודרדייל
שליטא 06.08.2017:48
42. מתכוננים לגאולה – חזוק האמונה והציפיה בתגובה להודעה מספר 0
ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום חמישי – טז מנחם אב

*מתכוננים לגאולה – חזוק האמונה והציפיה*

"יש להוסיף, מיום ליום בהענינים המביאים את הגאולה בפועל ובגלוי ומהם:

חיזוק, האמונה התשוקה והצפיה לביאת המשיח, עד כדי כך, שנרגש אצלו
שכל זמן שמשיח צדקנו לא בא בפועל ובגלוי, ימיו חסרים…"

(משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח ראש חודש טבת ה'תשנ"ב)
להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין: https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לע''נ שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי(מוטי) ענתי ע''ה - פורט לודרדייל
שליטא 07.08.2014:12
43. תחית המתים לעתיד לבוא - היכן תהיה? בתגובה להודעה מספר 0ב"ה - יום יום משיח וגאולה
יום שני - יח מנחם אב

*תחית המתים לעתיד לבוא - היכן תהיה?*

"תחיית המתים תתקיים בארץ ישראל, בין לאלו שנקברו בה ובין לאלו שנקברו מחוצה לה.
סיבת הדבר: ארץ ישראל תהיה קיימת לעולם.

גם הנשמה, לאחרי התחייה, תהיה קיימת בגוף לעולם.

לפיכך, אין הנשמה נכנסת לגוף אלא במקום הקיים לעולם."
(אגרות קודש הרבי שליט"א מלך המשיח חלק ב' עמ' ס"ה)

להצטרפות לתפוצה ולתרומות - שלחו הודעת וואטסאפ ל - 972.50.7108770
לתכנים ולמגזין:
https://www.chabadwest.co.il/he/135...

לע''נ שליח אמיתי מסור ונתון
לכ"ק אד"ש מה"מ
הרב מרדכי(מוטי) ענתי ע''ה - פורט לודרדייל
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג