להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 25073

כח המלך 12.07.2007:17

לימוד הלכות בית הבחירה בתקופה זו של שלושת השבועות - יחד עם הוספה בצדקה ובתורה בכלל כזירוז לבניית המקדש

עבר עריכה לאחרונה בתאריך 02.08.20 בשעה 19:07 על-ידי גבעתי (מפקח)

מובא במדרש תנחומא (צו, יד):
"כשהקדוש ברוך הוא מראה ליחזקאל את צורת הבית, מה הוא אומר?
הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית. אמר יחזקאל לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, עד עכשיו אנו נתונים בגולה בארץ שונאינו, ואתה אומר לי לילך ולהודיע לישראל צורת הבית.. וכי יכולין הן לעשות?! הניח להם עד שיעלו מן הגולה, ואחר כך אני הולך ואומר להם!

אמר לו הקדוש ברוך ליחזקאל: ובשביל שבני נתונים בגולה, יהא בנין ביתי בטל?! אמר לו הקדוש ברוך הוא, גדול קרייתה בתורה כבנינה. לך אמור להם, ויתעסקו לקרות צורת הבית בתורה. ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה, אני מעלה עליהם כאלו הם עוסקין בבניין הבית."

לאור זאת מבקש הרבי מליובאוויטש מה"מ להוסיף בימי בין המצרים בלימוד עניני בית המקדש ובהוספה בצדקה (כשבדברים אלו גופא להוסיף עוד יותר החל מראש חודש מנחם-אב ועוד יותר בשבוע שחל ט' באב), כדי לקיים בגילוי את הייעוד "ציון במשפט תיפדה ושבי'ה בצדקה".

הרבי מסביר, על סמך המדרש האמור, שהלימוד בהלכות בית המקדש נחשב לבנייתו ממש - כיון שבזמן הגלות עד לגילוי המושלם של המלך המשיח (כפסיקה ההלכתית היחידה בנושא בפרק י"א מהלכות מלכים - לקראת סוף חיבור היד החזקה לרמב"ם) אין אפשרות לבנות את בית המקדש בפועל, לכן לימוד ההלכות היא הדרך היחידה לקיים את מצוות "ועשו לי מקדש".
כלומר: במצוות "ועשו לי מקדש" ישנם שני חלקים הכרחיים: המחשבה והתכנון כיצד לבנות את בית המקדש, והבניין בפועל במעשה. ולכן, גם בזמנים שבהם אי אפשר בפועל לקיים את החלק השני - המעשי, עדיין חלה המצווה והחובה לעסוק לפחות בחלק הראשון - העיוני. בנוסף לכך, הלימוד פועל ומזרז גם את השלמת בנייתו בפועל בגאולה.

בשנת תנש"א, בתקופה בה עורר הרבי רבות על המצאותנו בסמיכות ממש לגאולה, כשהנה הנה משיח בא (וכבר בא) - הדגיש הרבי שהלימוד צריך להיות בעיקר מתוך תשוקה למעלתו של בית המקדש השלישי, והידיעה שתיכף ומיד יבנה והלכות אלו יהפכו להלכה למעשה.

הענינים הנלמדים:

על פי הוראת הרבי, הלימוד צריך להתרכז בעיקר בעניני בית המקדש כפי שהם מופיעים בתורה שבכתב: בפרשות העוסקות בבנין המשכן ובכלים בספר שמות (פרשיות תרומה-פקודי), ובספר יחזקאל בנבואה אודות צורת בית המקדש השלישי (פרקים מ-מג). ובתורה שבעל פה: במסכתות תמיד ומידות, ובהלכות בית הבחירה לרמב"ם.

כמו כן מוסיף הרבי ומורה ללמוד את עניני המקדש כפי שנתבארו בתורת החסידות, ובמיוחד בדרושי אדמו"ר הצמח צדק שמחבר את תורת הנגלה עם תורת החסידות.

הוראות נוספות:

-לעסוק בלימוד זה גם עם ילדים, ולהראות להם ציורים אודות צורת הבית המעוררים בהם חשק מיוחד.
וכן עם הילדים הנמצאים במחנות קיץ.
-לפעול על יהודים נוספים לעסוק בלימוד זה - אפילו יהודים שאינם יודעים אל"ף-בי"ת של יהדות, ויהודים שאינם מבינים לשון הקודש וצריכים לתרגם את עניני בית המקדש עבורם לשפות אחרות.
-לקשר את הלימוד גם עם נתינת צדקה.

כמו כן, הרבי מדגיש שלימוד עניני בית המקדש בימי בין המצרים, הוא רק לאחר הענין הפשוט של לימוד ההלכות של ימים אלו בשולחן ערוך, הקודם בחשיבותו ללימוד עניני המקדש.

--

מפאת כך אשתדל אי"ה להעלות באשכול זה הלכות הקשורות לימים אלו ולימוד עניינים הקשורים למקדש - ובפרט בזמן תקופת שלושת השבועות שייהפכו לששון ולשמחה (בשים לב שכינוי זה רומז על גילוי בית המקדש השלישי לו אנו מצפים במהרה).

אבקש שאלו המסוגלים לכך יוסיפו מהידוע להם בנושאים אלו גם בימים שכבר עלו כאן הודעות ובפרט בימים שעדיין לא הצליחו להעלות...

תודה מראש ושנזכה להתראות בבית המקדש השלישי בגילוי משיח צדקנו תיכף ומי"ד ממ"ש!כח המלך 12.07.2007:21
1. תרשים הלכות הימים הקרובים יהפכו לששון ולשמחה על פי פסיקת רבני מכון הלכה חב''ד: בתגובה להודעה מספר 0

ערכתי לאחרונה בתאריך 12.07.20 בשעה 07:31 בברכה, כח המלך

כח המלך 21.07.2015:40
14. היום (ערב ר''ח מנחם אב) צריך להוסיף במיוחד בתורה, תפילה וצדקה ורצוי שהצדקה תהי'ה בשווי שתיים או שלוש סעודות... בתגובה להודעה מספר 1
כל זה כחלק מעליית המדרגה בקיום דברי הפסוק "ציון במשפט תיפדה ושבי'ה בצדקה"!
וכדאי להעלות את כמות ואיכות הלימוד וסכומי הצדקה הרגילים גם מראש חודש והלאה, עוד יותר משבוע שחל בו, יותר בערב ט"ב ויותר בט"ב עצמו.
מקבץ דינים הקשורים לימים הקרובים:מעבר לכך כבקשת הרבי שליט"א מלך המשיח ראוי לערוך ולהשתתף בסיומי מסכת החל מראש חודש ועד ט"ו מנחם-אב (כולל).

גם בתשעה באב עצמו באופן המותר דהיינו במסכתות הנלמדות בימים אלו - מועד קטן ושמחות.
כל זה בכדי להוסיף בשמחה המותרת על פי ההלכה בימים אלו ובאהבת ישראל המזרזת את ביאת הגאולה, כשראוי לקשר את הסיומים להוספה בנתינת צדקה ואהבת ישראל.
בהקשר זה נציין את אמרת הבעל שם טוב על דברי המשנה בפיסוק שונה - משנכנס אב ממעטין {את הדברים הלא רצויים}. בשמחה {המותרת כנ"ל}!

ידוע לי באופן כללי שבתחנות רדיו מסויימות (קול חי, קול ברמה, מורשת ואולי עוד) יש סיום כל יום וניתן להשתתף בכך בבדיקת השעות הקבועות.

וזה פרטים לקישור בזום:


כח המלך 26.07.2017:26
20. אוסיף כאן רשימה של סיומי מסכת בימים הקרובים ופרטי שידורם לכל המעוניין: בתגובה להודעה מספר 14
כח המלך 12.07.2007:35
2. מדור מיוחד המקיף את רוב הדברים הנדרשים ללימוד חשוב ונצרך זה בימים אלו ובכלל: בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 13.07.2001:11
3. החידושים העיקריים שיהיו בבית המקדש השלישי על פני קודמיו - שנזכה לכך באופן מיידי ומוחשי! בתגובה להודעה מספר 0
בספר יחזקאל מתנבא יחזקאל על בית המקדש הג', בנבואה זו מבואר שבית המקדש יהיה שונה בצורתו מבתי המקדש הקודמים לו. ההבנה בפסוקים אלו בספר יחזקאל קשה מאד, כך שחלק גדול מהמפרשים אכן נחלקו איך ייראה בדיוק בית המקדש הג'.

יעלו אליו כל שבת ור"ח (בשונה מבתי מקדש הקודמים אליהם עלו רק ג' פעמים בשנה) כמו שנאמר: "והיה מידי חודש בחודשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר להתשחוות לפני אמר ה'".

חלק מבניינו יהיה מברזל, (בשונה מהבתים הקודמים בהם נאסר השימוש בברזל בבנית הבית), כיון שלעתיד הברזל כבר לא יהיה כלי משחית, לאחר קיום היעוד וכתתו חרבותם לאתים, לכן הברזל רק יסמל את התוקף והנצחיות של הבית השלישי.

כל בתי הכנסת, בתי המדרש ובתי מעשים טובים (מה שכולל בעצם את כל בית יהודי) יהיו מחוברים לבית המקדש השלישי, בגמ' למדו זאת (על בתי הכנסת) בקל וחומר מכך שבשעת מתן תורה הגיעו הרים מסוים על מנת שיקבלו עליהם את התורה, כל שכן במתן תורה דלעתיד תורה חדשה מאתי תצא שיבואו כל הבתי כנסת ויתחברו לבית המקדש.

כח המלך 14.07.2012:03
4. עניין המקדש בכל אחד ואחד שמלמד אותנו איך לנהוג באהבת ישראל אמיתית ופנימית שמביאה לגילוי המקדש הגשמי בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 15.07.2011:35
5. צורתו הכללית של הבית השלישי מהרה ייבנה בגלוי ובשלימות על ידי משיח צדקנו אמן כן יהי רצון! בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 16.07.2014:45
6. התחלת דברי הנבואה על צורת הבית ופירושם: בתגובה להודעה מספר 5


חייא 17.07.2009:18
7. רק תיקון קטן בתגובה להודעה מספר 0
לבנות את בית המקדש...

לימוד הלכות בית המקדש מועיל הרבה פחות מללמוד את ההלכות ומיד לעשות את המצוות התלויות בבנייתו בפועל...

בהלכות מלכים לא כתוב שבנין בית המקדש תלוי בשום דבר אחר (אפשר ללמוד את זה משם ואפשר ללמוד אחרת...)

מצד שני כתוב שם כמה פעמים בפירוש שאם המשיח מת אז בוודאי הוא לא המשיח...
כח המלך 17.07.2017:30
9. מקבל בשמחה את התיקון העקרוני שאולי לא הובהר מספיק - הרצון והדרישה לבניית בית המקדש מיידית, לשם כך נדרש משיח בתגובה להודעה מספר 7
כל הפרק העוסק בכך בהלכות מלכים (פרק י"א) מתחיל ומסתיים בכך:

"המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה הממשלה הראשונה, ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל. וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם: מקריבין קרבנות, ועושין שמיטין ויובלות, ככל מִצְוָתָן האמורה בתורה.

וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו – לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר אלא בתורה ובמשה רבינו, שהרי התורה מעידה עליו, שנאמר: "ושב יי אלהיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים. אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך יי אלהיך ומשם יקחך. והביאך יי אלהיך..." (דברים ל, ג-ה). ואֵלו הדברים המפורשין בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים."

"ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף בה כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות יי – הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, ונצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל – הרי זה משיח בוודאי...
וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום."

בדיוק כדוד ושלמה שבנו את הראשון ועזרא שציווה בדיוק איך לבנות את השני.

שים לב שבכל הפעמים בפרק זה לא כתובה לשון מיתה סתם אלא "נהרג" וכידוע אצל הרמב"ם ובהלכה בכלל - נהרג = מיתה בסייף.
מה שנלמד היטב גם מהדוגמה שהביא מבן כוזיבא שנהרג בסיף.

אז שבאמת נזכה להתעקש ולפעול את גילוי משיח תיכף ומי"ד ממ"ש ועל ידי כך באמת ללמוד את ההלכות וליישמם באופן מיידי (גם בזמן זה וכביאור האדמו"ר השלישי מחב"ד - המכונה אדמו"ר הצמח צדק: שחז"ל אמרו שאין משיח מגיע בערב שבת מטעם כך שהם טרודים בהכנות לשבת ובוודאי שעכשיו טרודים יותר מכך שמשיח איננו ולכן יכול להגיע אף בזמן זה - מה גם שכשהשבת נכנסת כה מאוחר...)!

שבת שלום והצלחה רבה בכל העניינים!


כח המלך 17.07.2017:08
8. מדות הר הבית על פי נבואת יחזקאל: בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 18.07.2023:20
10. המידות והצורה של שערי עזרת נשים: בתגובה להודעה מספר 0

כח המלך 19.07.2011:49
11. המשך: בתגובה להודעה מספר 10


כח המלך 20.07.2012:26
12. סיום תיאור שערי עזרת נשים: בתגובה להודעה מספר 11
כח המלך 21.07.2011:59
13. הדברים שיהיו בתוך עזרת הנשים בבית המקדש השלישי על פי נבואת יחזקאל: בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 22.07.2015:45
15. השלמה - מידות עזרת הנשים: בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 23.07.2012:50
16. גודל העזרה הפנימית, מקום המזבח ועוד: בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 24.07.2018:36
17. זמני עליית בני ישראל לבית המקדש השלישי ועניין שבת חזון: בתגובה להודעה מספר 0
בשונה מבתי המקדש הראשונים אליהם עלו בעיקר בשלושת הרגלים אל בית המקדש השלישי נעלה כולנו כל שבת וראש חודש כמו שנאמר בנביא: "והיה מידי חודש בחודשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר להתשחוות לפני אמר ה'".

רבי הלל מפאריטש מביא בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ש"שבת חזון" הוא גם מלשון 'מחזה', היות ובשבת זו מראים לכל יהודי את בית המקדש השלישי, על מנת לעודדו לשפר את מעשיו ולזכות לבנין הבית. והמשיל זאת למלך שתפר בגד לבנו אולם קרעו, לאחר שגם את הבגד השני קרע הבן, תפר המלך בגד שלישי והראה אותו לבנו לעתים רחוקות כדי לגלות בו תשוקה ואהבה לבגד, וישפר מעשיו עד שיהיו אצלו כמו טבע ושוב לא יקרע את הבגד.שבת שלום ושנזכה לעלות לבית המקדש ברגע זה ממש!
כח המלך 26.07.2011:30
18. לשכת המדיחין ומקום השחיטה בבית המקדש השלישי מהרה ייבנה אמן כן יהי רצון: בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 26.07.2012:19
19. סיפור מוכר מהאריז''ל החי וגוריו על עת רצון לבניית המקדש והבאת הגאולה האמיתית והשלמה והלימוד מכך: בתגובה להודעה מספר 0
זה היה ביום שישי, סמוך לכניסת השבת. האר"י וחבורת תלמידיו, שנקראו 'גורי האר"י', יצאו אל מחוץ לעיר, לרגלי אחד ההרים, לקבל את שבת המלכה.

כמנהגו עטוף היה האר"י בבגדי לבן, שאותם נהג ללבוש לכבוד שבת. גם תלמידיו הקדושים עמדו לבושים בלבושי השבת, ובבוא העת פצחו במזמורי התפילה של קבלת שבת.

ולפתע התנער האר"י ממקום עומדו. במצחו נראו הקמטים מהתאמצותו בתפילה ופניו להטו כאש. הוא פנה אל תלמידיו בשאלה: "רצונכם שנעלה לירושלים קודם החשֵכה, ונעשה את השבת בירושלים?".

לרגע השתררה מבוכה בין התלמידים. תמיהה גדולה נראתה על פניהם. הכול ידעו כי המרחק בין צפת לירושלים גדול מאוד, ובדרך הטבע אין שום סיכוי לעשות את הדרך הזאת לפני כניסת השבת. ובכלל, מה פישרה של הליכה זו לירושלים דווקא היום? מה ייחודה של שבת זו יותר משאר שבתות? וכיצד יעזבו את נשותיהם ובני משפחתם למשך השבת בלי להודיעם תחילה?

עם זה ידעו והאמינו תלמידי האריז"ל כי לרבם כוונות נסתרות, וכי הדרך הארוכה אינה מניעה בפניו אם רק ירצה, שכן יוכלו לבוא לירושלים בתוך דקות ב'קפיצת הדרך' וכדומה.

לא נותר להם זמן רב להתלבט, שכן מורם ורבם המתין לתשובתם ובחן את תגובתם, ועל כן נענו מיד כמה תלמידים ואמרו בחפץ לב: "הננו, מורנו ורבנו, נעלה עמך לירושלים!".

אולם כמה מהתלמידים נותרו מהוססים. כאשר פנה אליהם האריז"ל לשמוע את תשובתם, אמרו: "רבנו, מבקשים אנו ללכת להודיע קודם לנשותינו...".

אך יצאו המילים מפיהם וחרדה גדולה אחזה באריז"ל, פניו התכרכמו והוא ספק את כפיו וקרא בעצב: "אוי לנו שלא הייתה בנו זכות להיגאל. כי אילו הייתם כולכם משיבים לי פה אחד שאתם רוצים לילך בשמחה גדולה – תיכף היו נגאלים כל ישראל!


הלימוד המרכזי מהסיפור הוא בנוגע להתקשרות הנדרשת לרב בסדר גודל הזה ולנחיצות קשר על שכלי שכזה להבאת הגאולה.
על התלמידים הי'ה לדעת את גדולת רבם ולהבין שאף על פי שבאופן כללי ההלכה דורשת לעשות צעד כזה (לשבות לבד בעיר אחרת) רק לאחר התייעצות עם האשה, וודאי שרבם שקל זאת קודם לכן והכריע שכך נדרש ומשראה שאין הם איתו במאת האחוזים הבין שלא יצליח להביא את הגילוי בפועל באותה עת רצון.

על אחת כמה וכמה כשכבר הגענו לזמן הטבעי של הגאולה אף ללא אחישנה והנדרש מכולנו עומד בכל כללי ההלכה בהידור ובבירור.

אז שנעשה זאת ונזכה לגילוי המושלם תיכף ומי"ד ממ"ש!
כח המלך 27.07.2012:58
21. לשכות הכהנים והלווים בעזרה: בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 28.07.2011:12
22. המזבח: בתגובה להודעה מספר 0
כח המלך 29.07.2011:28
23. קודש הקדשים: בתגובה להודעה מספר 0
בשל אילוצי הזמן ועוד נצטרך לדלג על מספר פרטים בדרך. ..


שנזכה להתראות שם כולנו בששון ובשמחה ובעיקר תיכף ומי"ד ממ"ש!
כח המלך 30.07.2014:33
24. ציפוי ומראה הקירות - תזכורת על הוספה בצדקה ו'אגרא דתעניתא': בתגובה להודעה מספר 0
כמובא לעיל נדרשת הוספה בצדקה בפרט ביום זה, מה שמתקשר גם להוראת הפוסקים והרבי לתת את סכום הסעודות שחסכנו בצום לצדקה.
בפועל נוהגים לתת בין 15-20 ש"ח כפול שלוש סעודות לכל מי שעבר את גיל מצוות וגם למי שלא צם מסיבות כאלו או אחרות.
נותנים זאת לכל גוף צדקה ראוי שרוצים ובעזרת השם בזכות כך ובזכות זמן זה בו נולדה נשמתו של משיח (מעניין לציין שזה כתשעה חודשים לפני י"א ניסן שחל בשנה מעוברת וד"ל) נזכה כבר להתגלות המלאה והמושלמת בגאולת עולמים תיכף ומי"ד ממ"ש!

כח המלך 02.08.2017:55
25. לימוד שנדחה כדי לא לגרות בתשעה באב על התאים בבית השלישי תוך תזכורת להוסיף בלימוד זה כל השנה בתגובה להודעה מספר 0
בידיעה שזה נדרש לרגע הקרוב כשיתגלה משיח צדקנו תיכף ומי"ד ממ"ש!
למרות שנראה לי שלאחר ההודעה הבאה שאוסיף בימים הקרובים בל"נ לקראת ט"ו מנחם אב ועניינו הנעלה ביותר נעצור את השרשור וניתן מקום לנושאים חשובים נוספים...


העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג