להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 25149

שליטא 02.08.2008:08

הפתגם היומי מספר ''היום יום''

ערכתי לאחרונה בתאריך 02.08.20 בשעה 08:20 בברכה, שליטא

יום שישי יב מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: ואתחנן, שישי עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: אך מי ... תדרשנו.


הרבי - אדמו"ר הזקן - אמר [פתגם] מהמגיד ממעזריטש, משמו של הבעש"ט: "ואהבת לרעך כמוך" הוא פירוש וביאור על "ואהבת את ה' אלוקיך"; באהבת יהודי אוהבים את הקב"ה, שהרי ביהודי קיים חלק אלוקה ממעל, ומתוך אהבת היהודי, הפנימיות שבו, ממילא אוהבים את הקב"ה.
שליטא 04.08.2015:35
1. הפתגם היומי בתגובה להודעה מספר 0יום ראשון יד מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: עקב, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: וזהו צדק ... סלה אכי"ר.


במנחה אין אומרים תחנון.
יד מנ"א תש"א - נמלאו החמישים שנה מיום שאמר לי אאמו"ר [הרש"ב] שאתחיל לרשום הסיפורים שמספר לי. כאשר התחיל ה"צמח צדק" לכתוב בעניני נגלה וחסידות, אמר לו אדמו"ר הזקן: "וקנה לך חבר", וקנה (קוף בקמץ, נון בסגול) - לך חבר, ופירוש אאמו"ר, קולמוס הלב, משמע, כל דבר שלומדים צריך "לחיות" אותו.
שליטא 05.08.2014:14
2. הפתגם היומי בתגובה להודעה מספר 0יום שני טו מנחם אב ה'תש"ג

א"א [אין אומרים] תחנון.

שיעורים
חומש: עקב, שני עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: ה. ויעש ... ־214־ שמבין הכל.

רושם אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: מעלת ט"ו באב על כל ט"ו בחדש, שזהו רק השלמות בהגילוי, אבל מ"מ [מכל מקום] היא רק בחינת מקבל, אבל בט"ו באב האור בה בקביעות, לפי שהעליה היא לפי ערך עוצם הירידה דת"ב [דתשעה באב]... וזהו תשש כחה של חמה, עכו"ם [עובדי כוכבים ומזלות] מונים לחמה בישא, ובט"ו תשש כו' במכל שכן מזמן הבית שהיו נכנעים לשלמה, כ"ש [כל שכן] לעתיד, ונהרו אליו, בבחינת ביטול לגמרי, ואת רוח הטומאה אעביר כו', ומעין זה בט"ו באב תשש כו'.
שליטא 06.08.2013:07
3. הפתגם היומי בתגובה להודעה מספר 0יום שלישי טז מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: עקב, שלישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: אך ... ־קח־ וי"ב ע"ש.נסיעות הבעש"ט בתחילת ההתגלות שלו היו על-דבר שלשה ענינים: פדיון שבויים, חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר האמצעי היה מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים ואל מים - הולכים; פנימיות התורה נקרא אש ומהאש - נרתעים, לכן על המשפיע ללכת אל המקבל ולומר לו: אל תירא "כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא".
שליטא 07.08.2010:43
4. הפתגם היומי בתגובה להודעה מספר 0יום רביעי יז מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.
תהלים: פג-פז.
תניא: אך ביאור ... ־קח־ ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] הצ"צ [הצמח צדק] ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער לערנען נאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

___תרגום__

אדמו"ר ה"צמח צדק" ביאר מה שמייחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות בגליא שבתורה: כשלומד הלכה ומודע לכך שאותה הלכה הוא ילמד לאחר מאה ועשרים שנה בגן עדן - חודרת לתוכו אש-קטנה.
שליטא 08.08.2022:01
5. הפתגם היומי בתגובה להודעה מספר 0יום חמישי יח מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: אך עולם ... ־216־ בעשי'.

אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי הנפש.

__תרגום___

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל צריכה "לתפוס" עד מיצוי הנפש.
שליטא 09.08.2011:19
6. האימרה היומית בתגובה להודעה מספר 0
יום שישי יט מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: עקב, שישי עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: והנה באדם ... לאברהם כו'.

המתפללים בארבעה זוגות תפילין כך נוהגים: א) מניחים תש"י [תפילין של יד] ותש"ר [ותפילין של ראש] דרש"י קודם אמירת פרק איזהו, ומתפללים בהם עד אחרי אך צדיקים גו'. ב) מסירים תש"ר [תפילין של ראש] דרש"י, ומניחים - בלא ברכה - תש"ר [תפילין של ראש] דשמושא רבא וקוראים שמע גו' עד אמת ואומרים מזמורי תהלים כפי שנחלק לימי החודש. והמהדרים היו לומדים אותם עם פירש"י [פירוש רש"י] ומצודות. ג) אח"כ [אחר כך] מניחים תפלין דר"ת [דרבנו תם] - בלא ברכה - וקוראים שמע גו' עד אמת, פרשת קדש גו' והזכירות שנדפסו בסידור. ולומדים פרק משניות כל אחד לפי הבנתו. ד) מסירים תש"ר [תפילין של ראש] דר"ת [דרבנו תם] ומניחים תש"ר [תפילין של ראש] דראב"ד - בלא ברכה - וקוראים שמע גו' עד אמת ולומדים פרשה חומש עם פירש"י [פירוש רש"י] - מפרשת השבוע: יום א' עד שני ביום ב' פרשה ב' וכו'.
שליטא 10.08.2016:24
7. הפתגם היומי בתגובה להודעה מספר 0שבת כ מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: אך ... והמשכילים יבינו.כשם שמצות תפילין, על דרך משל, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה של ראש וההידוק דתפלה של יד, כך הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם (יסודי התורה פ"ב ה"א): "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה' אלוקיך ונאמר את ה' אלוקיך תירא", הנה שיעור מצוות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן. ולא זו בלבד שיהיה לו טוב מזה, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכך במידת היראה נופל עליו פחד גדול ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דיבור ומעשה, ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביראת-שמים ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או גם יראת הרוממות.
שליטא 11.08.2014:38
8. האימרה היומית בתגובה להודעה מספר 0יום ראשון כא מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: ו. זורע ... ־220־ ישענו כו'.

ההתעסקות בדרכי החסידות הוא, אשר גם בהלכו בשוק טרוד בעסקיו יחשוב מה הוא יכול לעשות בעד עניני החסידות וטובת החסידים, וכשהוא פוגש מי שהוא מאנשי השוק ממכיריו - בעניני מסחר - ידבר על לבו, כי יבוא אל שיעורי הלמודים בדא"ח [בדברי אלקים חיים] או לאיזו התוועדות. וההתעסקות בדרכי החסידות הוא חובת גברא מבלי הבדל בין גדול וקטן בידיעת דא"ח [דברי אלקים חיים].
שליטא 12.08.2014:35
9. האימרה היומית בתגובה להודעה מספר 0יום שני כב מנחם אב ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: ראה, שני עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: והנה מודעת ... תכונני.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: קודם רחיצת הפה שחרית, אין לברך מלבד בימי התעניות - ברכות השחר.
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג