החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26549

שליטא 01.07.2114:25

הפתגם היומי מספר ''היום יום..''
שבת כא תמוז ה'תש"ג

שיעורים:
חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: וביאור הענין ... הוי' כו'.

אין מברכים שהחיינו בין המצרים ואפילו בשבת.
כתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כאו"א [כל אחד ואחד] מישראל, שבכאו"א [שבכל אחד ואחד] מישראל תוכיות נקודת פנימית לבבו הוא מקדש לשבתו יתברך. והנה מקום המקדש גם בזמן הגלות והשימום קדוש הוא. וכדאיתא בשמות רבה פ"ב [פרשה ב'] א"ר [אמר רב] אחא לעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי. וכל ענין השימום הוא בהבנינים, וכן הוא גם במקדש הפרטי שבכאו"א [שבכל אחד ואחד] מישראל, דהיסוד הוא שלם זך וטהור וכמ"ש [וכמו שכתוב] אני ישנה ולבי ער, ואיתא במד"ר [במדרש רבה] אני ישנה מן המצות ולבי ער לגמ"ח [לגמילות חסדים] אני ישנה מן הצדקות ולבי ער לעשותן, דכל ענין השימום, ר"ל [רחמנא ליצלן], שישנו בישראל הוא רק בדוגמת הבנינים שמחוץ להיסוד, אבל היסוד דמקדש הפרטי הוא בקדושתו.
שליטא 22.07.2114:32
1. הפתגם היומי בתגובה להודעה מספר 0
שבת יג מנחם אב ה'תש"ג

בשעת קריאת עשה"ד [עשרת הדברות] עומדים ופניהם אל הס"ת [הספר תורה].

שיעורים:
חומש: ואתחנן, שביעי עם פירש"י.
תהלים: סט-עא.
תניא: ד. אין ... ־קו־ בצדקה.

ודברת בם בשבתך גו', ואמרז"ל [ואמרו רבותינו זכרונם לברכה] ודברת בם בדברי תורה הכתוב מדבר. אמנם בעסק התורה גופא יש כמה חלוקי מדרי'[גות], ומבאר כאן כל המדרי'[גות]: בשבתך בביתך הוא מעמד הנשמה למעלה באוצר הנשמות, קודם ירידתה למטה, ועוסקת שם בתורה. בלכתך בדרך, - קאי על הזמן שהנשמה יורדת מעולם לעולם וממדרי'[גה] למדרי'[גה], עד בואה למטה לעולם התחתון להתלבש בגוף גשמי ומתחיל ללכת בדרך עולם זה עד ימי זקנה ושיבה, עד ובשכבך בבוא ימי פקודתו, וגם אז הנה התורה תשמור עליו כמבואר בששי דאבות, עד ובקומך כאמור והקיצות גו'.
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג