החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26622

Yehudah770 16.07.2112:02

מכתב יומי מהרבי - עיצה לחיים. *נקב בתא אחד – מסכן את כל הספינה*

מכתב מהרבי מליובאוויטש על זכות המתעסקים בחיזוק שמירת השבת בארץ הקודש:

מרכז הועידה למען השבת . . [ברכה] שלוחה למארגנים ולכל המשתתפים אשר חפץ ה' בידם יצליח לחזק שמירת השבת, שהוא הכרחי וחיוני בכל מקום וביתר שאת וביתר עז בארצנו הקדושה, אשר תמיד עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

ובודאי למותר להאריך בגודל חשיבות שמירת שבת ששקולה כנגד כל המצוות, כמאמר חכמינו זכרונם לברכה.

ורואים גם במוחש אשר גדול כוחה של שבת קודש להמשיך מקדושתה בחיי איש ואשה הישראליים במשך ימות החול שלאחריה והיה גם חול זה לקודש.

ואם האמור בתקפו המלא בכל התקופות, על אחת כמה וכמה בימינו אלה אשר כל בני ישראל בכל מקום שהם זקוקים לתוספת ברכה מהשם יתברך שומר ישראל, שהרי סגולה מיוחדת למצות שבת. וכפירוש חכמינו זכרונם לברכה, שבת שמשבית מזיקין מן העולם, ואף שנאמר זה בנוגע ליום השבת הכללי בביאת משיח צדקנו, אבל מובן מזה גם כן שמעין ודוגמא לזה הוא בכל שבת ושבת.

ומכאן תשובה גם כן לאותם הטועים, או על כל פנים מטעים אחרים, לומר אשר שמירת שבת הוא אך ורק ענין פרטי של כל אחד ואחת ואין להתערב להשתדל ולהתעסק בזה וכולי.

וכידוע הדוגמא בנוגע לכל ענין של תורה ומצות, שמעשה בלתי רצוי של איש ואשה היהודים, אף כי בחייהם הפרטיים, הרי זה בדוגמת אנשים רבים השטים בספינה המטולטלת בים של מים זדונים והים הולך וגועש, שכל הנוקב חור בתאו ובד' אמות [-השטח ה"פרטי] "שלו" בהספינה מסכן את הרבים, והנמשל מובן.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש נראה ונזכה, בסגנון חכמינו זכרונם לברכה, אשר ישמרו ישראל שבת כהלכתה ומיד הם נגאלים.

בכבוד ובברכה,
בשם כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א, מזכיר

מקור: אגרות קודש חכ"ו מכתב ט'תרעו

*לע"נ בתנו הטהורה חיה-מושקא ע"ה בת יבדלט"א חיים יהושע יהודה ובת-חן*
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג