החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 26675

Yehudah770 28.07.2111:51

מכתב יומי מהרבי - עיצה לחיים. *לחיות שמונים שנה – כדי לעשות טובה ליהודי!*

מכתב עידוד מהרבי מליובאוויטש ליהודי שהתלונן על עיסוקו בלימוד ילדים צעירים בתלמוד תורה במדינת מרוקו (בשנת תשי"ד (1954)):

מאשר הנני קבלת מכתבו, בו כותב אודות אשר עבר עליו ומתאונן על מצבו עתה שמלמד הוא "תינוקות של בית רבן" [-ילדים צעירים] וחושב שעל ידי זה נפל בלימודו ובמילא רוצה או לנסוע לארץ הקודש ת"ו או שיתנו לו כתה גבוהה ללמד.

...מה שמפליאני ביותר הוא מה שמצטער על עסקו עתה ועל סיומו במכתבו שכותב שהוא בצער עצום על ידי זה ואומר אשר על ידי התעסקותו הנ"ל נפל בלימודו. והרי ידוע ומפורסם תורת הבעל שם טוב ששמענו אותה כמה פעמים מכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר כדאית ירידת הנשמה למטה ולהיות כאן בגוף גשמי משך שבעים-שמונים שנה בשביל לעשות טובה פעם אחת במשך ימי חייו לאיש או אשה הישראלים בגשמיות או ברוחניות.

והנשמה הרי היא חלק אלקה ממעל ממש וחצובה מתחת כסא הכבוד ובכל זאת, אומרת השכינה אשר כדאי שתרד ממקום כבודה מ'איגרא רמה לבירא עמיקתא' בשביל עשיית טובה פעם אחת.

וכאשר זיכה אותו השם יתברך והצליחו שבכל יום ויום עושה מה בקירוב לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים שעל ידי זה יש לו חלק בשמחת ה' במעשיו ושמחת ישראל בעושיו, הרי אומר הוא שאפשר ליפול בלימודי התורה על ידי זה ונמצא הוא בצער עצום. וכשהדבר ברור ופשוט כל כך מאין באים טענות אלו הרי כנראה שספק הוא אצלו וקא סלקא דעתך שהוא טענות היצר טוב.

כלך מדרך זה לגמרי וימסור את עצמו לעבודתו בקדש ללמד את בני ישראל תורה, שהלומד מתחיל מלימוד אל"ף-בי"ת וכו' ואין אתנו יודע עד מה מה נחשב יותר לפני המקום נוסף על מאמר רבותינו זכרונם לברכה אל תהיה יושב ושוקל במצותיה של תורה כו' שנאמר אורח חיים פן תפלס.

ומובן אשר צריכה להיות עבודה זו בשמחה על שזכה לזה ואז יצליח גם בעניניו הפרטים שיעשו מוחו ולבו - כלשון רבנו הזקן - זכים אלף פעמים ככה ויעלה בלימוד תורת הנגלה ובתורת החסידות.

מקור: אג"ק ח"ט אגרת ב'תרנה

*לע"נ בתנו הטהורה חיה-מושקא ע"ה בת יבדלט"א חיים יהושע יהודה ובת-חן*
יוסף 28.07.2114:00
1. יישר כוח. בתגובה להודעה מספר 0
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג