להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום סקופים וחדשות אשכול 645919

החלילן 31.07.2010:14

נדחה על רקע טכני בג''צ הטרנסיות נגד חוק הפללת לקוחות הזנות.

הדחיה היא טכנית על הסף. דחיה על הסף עקב מיצוי הליכים. מה משמעות הביטוי דחיה עקב אי מיצוי הליכים? עתירה לבג"צ נגד פעולה שלטונית של רשות מרשויות המדינה היא לפי ההלכה המשפטית הצעד האחרון אחרי מיצוי כל הליך/דרך פעולה אחרת. בג"צ כנראה אמר לכן שלא מיציתן דרכי פעולה אחרות. וכנראה ציין מהן. לכן אין צורך להסתמך על ניסים, אלא לפעול בדרך שבג"צ התווה .הדחיה אינה ענינית, מהותית, סופית אלא זמנית וטכנית. ולאחר מיצוי הליכים אחרים ניתן לפנות שוב.

בחיפוש קצר מצאתי את פסה"ד.
הנה הסעיף העיקרי:
3. דין העתירה להידחות על הסף מחמת אי מיצוי הליכים. כעולה מהעתירה ומהנספחים שצורפו לה, העותרות כלל לא פנו אל היועץ המשפטי לממשלה או אל המשטרה בבקשה לקבוע מדיניות אכיפה או להשפיע על מדיניות כאמור. הלכה פסוקה היא כי טרם פנייה לבית משפט זה, יש לפעול למיצוי הליכים אל מול הרשות המינהלית המוסמכת (ראו למשל: בג"ץ 3373/20 סמיונוב נ' פרקליטות המדינה מחלקת עררים, פסקה 15 (25.6.2020); בג"ץ 2757/20 מסאד נ' שר האוצר, פסקה 3 (12.5.2020)). מעבר לכך, יש טעם לפגם במועד הגשת העתירה במתכונתה זו בשים לב לעובדה שהחוק פורסם כאמור לפני 18 חודשים, מועד תחילתו הוא מחר והעתירה הוגשה רק היום.
דין העתירה להידחות. זכויות העותרות שמורות. בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

https://rotter.net/User_files/forum...


-----------

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 20/4742
לפני: כבוד השופט נ' סולברג
כבוד השופטת ד' ברק-ארז
כבוד השופט ד' מינץ
העותרות: 1 .טרנסיות ישראל
2 .לינור אברגל
3 .לורן שירלי הרץ
4 .מעיין אלקס
נ ג ד
המשיבים: 1 .משטרת ישראל
2 .היועץ המשפטי לממשלה
3 .השר לביטחון פנים
4 .שר המשפטים
5 .שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
6 .הממשלה
7 .המוסד לביטוח לאומי
עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים
עו"ד חגי קלעי; עו"ד אוהד רוזן;
עו"ד קרין תורן היבלר
בשם העותרות:
פסק-דין
השופט ד' מינץ:
העתירה שלפנינו מכוונת בעיקרה נגד משטרת ישראל, משיבה 1 ,והיועץ
המשפטי לממשלה, משיב 2 ,ומבקשת כי אלה יימנעו מנקיטת פעולות אכיפה בקשר עם
חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2019) להלן: חוק איסור
צריכת זנות או החוק).
1 .בקצירת האומר, חוק איסור צריכת זנות קובע איסור פלילי על צריכת מעשי זנות.
בסעיף 1 לחוק ציין המחוקק כי מטרתו היא "להביא לצמצום הזנות באמצעות קביעת
איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי
טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות (בחוק זה – המהלך המשולב לצמצום הזנות), מתוך
הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה". בסעיף 7 לחוק נקבע כי
תחילתו של החוק 18 חודשים מיום פרסומו. החוק פורסם ברשומות ביום 2019.1.10 ועל
כן מועד תחילתו חל מחר, יום 2020.7.10.
2 .העותרות, ארגון "טרנסיות בישראל" ופעילות בקהילה הטרנסג'נדרית, טוענות
כי העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה טרם קבע מדיניות אכיפה ונהלי אכיפה בקשר
לחוק לוקה בחוסר סבירות המצדיק הפעלת ביקורת שיפוטית. לשיטתן, במסגרת מדיניות
האכיפה יש ליתן את הדעת לזכות החוקתית של נשים בזנות לשוויון בפני החוק וכן ליתן
את הדעת להגשמת תכלית החקיקה, הגנה על נשים בזנות. עוד טוענות העותרות כי
למרות פרק הזמן שחלף ממועד חקיקת החוק ולמרות מטרתו האמורה, גופי הממשלה
השונים לא נתנו מענה מתחום הרווחה והתעסוקה לנשים בזנות בכלל, ולנשים
טרנסג'נדריות בזנות בפרט.
3 .דין העתירה להידחות על הסף מחמת אי מיצוי הליכים. כעולה מהעתירה
ומהנספחים שצורפו לה, העותרות כלל לא פנו אל היועץ המשפטי לממשלה או אל
המשטרה בבקשה לקבוע מדיניות אכיפה או להשפיע על מדיניות כאמור. הלכה פסוקה
היא כי טרם פנייה לבית משפט זה, יש לפעול למיצוי הליכים אל מול הרשות המינהלית
המוסמכת (ראו למשל: בג"ץ 20/3373 סמיונוב נ' פרקליטות המדינה מחלקת עררים, פסקה
,לכך מעבר)). 12.5.2020) 3 פסקה, האוצר שר' נ מסאד 2757/20 ץ"בג); 25.6.2020) 15
יש טעם לפגם במועד הגשת העתירה במתכונתה זו בשים לב לעובדה שהחוק פורסם
כאמור לפני 18 חודשים, מועד תחילתו הוא מחר והעתירה הוגשה רק היום.
דין העתירה להידחות. זכויות העותרות שמורות. בנסיבות העניין אין צו
להוצאות.
ש ו פ ט
השופטת ד' ברק-ארז:
סעיף 1 לחוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשע"ט-2019,
שמדיניות אכיפתו עומדת ביסוד העתירה דנן, קובע כי "מטרתו של חוק זה להביא
לצמצום הזנות באמצעות קביעת איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל חינוך
והסברה לציבור והרחבת דרכי טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות...". במובן זה, הטענה
העקרונית כי אכיפת החוק אמורה להיות חלק ממערך הסברתי ושיקומי משקפת את
2
המדיניות החקיקתית המוצהרת שעמדה ביסודו של מעשה החקיקה. הדברים מקבלים אף
משנה תוקף לנוכח עבודת המטה שקדמה לחקיקת החוק, בהמשך ל-דו"ח הצוות הבין
משרדי לבחינת הכלים לצמצום צריכת הזנות (דצמבר 2017 (שאף נזכר בהצעת החוק
הממשלתית בנושא (הצעת חוק איסור צריכת זנות (הוראת שעה), התשע"ט-2018 .(חזקה
על הרשויות העוסקות במלאכה כי תכלית זו של החוק תנחה אותן באכיפתו. זאת ועוד:
עומדת להן החזקה כי הן מודעות לקשיים האמורים וכי שמעו את הטענות שהוצגו להן
מטעם הגורמים הפונים, אמנם אך בימים האחרונים, בלב פתוח ונפש קולטת. לתקווה זו
יש לכאורה תימוכין בדו"ח שהוכן בנושא "היערכות לתחילת חוק איסור צריכת זנות"
ופורסם מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביום 2020.6.28 .דו"ח זה, שלא צורף
לעתירה, מחזיק 27 עמודים ומפרט את היערכותן של הרשויות השונות. אכן, ההיערכות
טרם הושלמה, אך היא מבטאת לכאורה מחויבות לביצוען של פעולות משלימות בתחום
הטיפולי והשיקומי. מכל מקום, בנסיבות שתוארו, אני מסכימה כי לא ניתן להידרש
לעתירה במתכונתה הנוכחית מבלי שנעשו פעולות ממשיות של מיצוי הליכים. פנייה
מוקדמת לרשויות לפני נקיטה בהליכים משפטיים אינה אך דרישה פורמאלית, ונודעת
לה חשיבות מבחינת התרומה להיערכות נכונה של הרשויות לביצוע תפקידיהן. אין צריך
לומר כי העותרות יוכלו להוסיף ולבחון את פעילות הממשלה ביישום החוק, ואף יוכלו
לחזור לבית משפט זה במידת הצורך.
ש ו פ ט ת
השופט נ' סולברג:
אכן, אני מסכים, דינה של העתירה להידחות.
אין בדחיית העתירה מחמת אי-מיצוי הליכים, כדי לגרוע מחשיבות הנושא. דעת
לנבון נקל, כי נדרש מענה לנשים בזנות בתחום הרווחה, התעסוקה ועוד; המלאכה רבה
וחשובה. ברם, העתירה הוגשה בחיפזון, ממילא לא עמד לגורמי הממשלה השונים פרק
זמן מינימלי סביר לבחינת טענות העותרות.
אשוב ואדגיש, כדברים שאמרתי בבג"ץ 12/112 אדם טבע ודין אגודה ישראלית
להגנת הסביבה נ' ממשלת ישראל (2012.5.24 ,(בעומדנו על דרישת מיצוי ההליכים, לא
בדקדוקי-עניות של פרוצדורה עסקינן, אלא במהות: הסדר הטוב; היעילות; החסכון
במשאבים; מיקוד המחלוקת וציוני-דרך לפתרונה; הפעלת שיקול דעת מקצועי; הפריית
השיח שבין האזרח לבין הרשות; כיבוד הדדי בין הרשות השופטת לבין הרשות המבצעת;
3
כל אלה מחייבים מיצוי הליכים תחילה, וביקורת שיפוטית אחר כך (ראו עוד בהרחבה
על ההכרח במיצוי הליכים ועל היתרונות הגלומים בכך לכל הנוגעים בדבר: נעם סולברג
"שמרו משפט ועשו צדקה" דין ודברים ח 13 ,22-24) התשע"ד)).
ש ו פ ט
הוחלט כאמור שדין העתירה להידחות.
ניתן היום, י"ז בתמוז התש"ף (2020.7.9.(

ש ו פ ט ש ו פ ט ת ש ו פ טpirch 31.07.2010:34
1. בקצב הזה בג''צ יתקן את החוק.. רק מין הטרוסקסואלי נחשב זנות ואסור בתגובה להודעה מספר 0
מין להט"בי נחשב זה חופש העיסוק וחירות הפרט ולא חל עליו האיסור בחוק...
חוצב להבות 31.07.2016:41
12. את השופטים לא מעניין החוק בתגובה להודעה מספר 1

ערכתי לאחרונה בתאריך 31.07.20 בשעה 16:49 בברכה, חוצב להבות

החוק לא מגביל את השופטים אלא הוא כמו חומר בידם, ברצותם מטבלים בו את פסיקותיהם וברצותם מתעלמים ממנו במופגן.
ארץ 31.07.2010:38
2. תפס אותי קטע ממה שהשופטים ציטטו: בתגובה להודעה מספר 0
"בקצירת האומר, חוק איסור צריכת זנות קובע איסור פלילי על צריכת מעשי זנות.
בסעיף 1 לחוק ציין המחוקק כי מטרתו היא "להביא לצמצום הזנות באמצעות קביעת
איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי
טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות (בחוק זה – המהלך המשולב לצמצום הזנות), מתוך
הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה"....
מי יכול להסביר לי מה ההבדל בין נטיה מינית לבין זנות וההחלטה שהזנות פוגעת ויש לה נזקים ועל כן נחקר חוק האוסר זנות.. הרי גם על נטיה מינית לא רגילה גם כן אפשר לומר את אותו דבר בדיוק... והחוק יכל לחייב טיפולי המרה בטענה "שמההכרה במאפייניה הפוגעניים של נטייה מינית לא נכונה ובנזקים הכרוכים בה".... ודווקא להפיך עכשיו מחוקקים שאפילו אדם שעושה מרצונו טיפולי המרה זה יהיה אסור עפ חוק?
בקיצור מה ההבדל בעיני המחוקק בין זנות בין שני בוגרים מרצון לבין גבר עם גבר או אישה עם אישה בוגרים ברצון...שואל בשביל להבין לא חלילה לפגוע או להתריס...
טרמי 31.07.2010:43
3. אם את זה לא הבנת אז שום הסבר לא יעזור לך להבין. בתגובה להודעה מספר 2
ארץ 31.07.2010:45
4. אופס...אני רק שאלתי את דעתם של חברי הפורום הנכבדים ואתה בחרת להגיב לגופו של גולש... בתגובה להודעה מספר 3
זוז 31.07.2016:30
9. אתה כותב שאתה רק 'שואל את דעתם' בגלל פחד (מוצדק) מהטרור השונא והמטורף כלפי אנשים נורמלים כמוך. בתגובה להודעה מספר 4
rocsteady 31.07.2017:03
14. אווילות זה כשאין מה לענות לגופו של עניין, יורדים נמוך לגופו של אדם. בתגובה להודעה מספר 3
קוקי 31.07.2016:55
13. ההבדל בקצרה הוא שבזנות האישה נתפשת(לפי המחוקק והפימניסטיות) כצד מנוצל בעסקה חרף העובדה שחלקן טוענות שהן עוסקות בתגובה להודעה מספר 2
מרצונן החופשי.
לעומת זאת שני גברים שעושים סקס האחד עם השני לא מנצלים ולא מנוצלים(כל עוד הם בוגרים ועושים זאת מרצונם)
rocsteady 31.07.2017:04
15. אין שום קשר ישיר מוכח בין זנות לבין הנזקים שנטען שכרוכים בה. שום קשר ישיר מוכח! הרמאים מסווים את זה, והטיפשים בתגובה להודעה מספר 2
לא רואים את זה.
לאנורמלי 31.07.2011:31
5. מנסה להבין איפה הדחיה הזאת עומדת מבחינת אקטיביזם בתגובה להודעה מספר 0
מצד אחד, לא ששים לבטל חוק של הכנסת. מאידך, נותנים לגיטימציה ליועמ"ש ולמשטרה למסמס את החוק ע"י "קביעת מדיניות".

בסה"כ אני חושב שמדובר בפסיקה בעייתית. תוצאה בעייתית, בלי לחטוף את האש.
ליה 31.07.2014:57
6. עוד מעט בג''צ ייכנס לתחתונים של האזרחים בתגובה להודעה מספר 0
אלימלך זורקין 31.07.2015:33
7. מישהו מוכן לאמלק ולבאר, מותר ללכת בסופ''ש לתל ברוך או לא? חייבים מסכה כשמודדים? בתגובה להודעה מספר 0
מחפש בנרות 31.07.2015:46
8. הביכו את בגץ. מצד אחד איסור זנות מצד שני בתגובה להודעה מספר 0
הטרנס עתרו
אלמר 31.07.2016:32
10. למה בנושאים מדיניים או בטחוניים או פוליטיים, חיות מעולם לא שבצה את סולברג ומינץ בהרכב אחד? בתגובה להודעה מספר 0
עד שהנס הזה קורה, זה דווקא בעתירה שהיא יודעת שבתור דתיים אין סיכוי שהם יקבלו...
ואחר כך היא טוענת שהשיקולים שלה מקצועיים לגמרי...
אגב, זה כל כך שקוף למה בג״ץ מפנה את העותרים למיצוי הליכים:
דיון בפני בג״ץ עלול לפסול את החוק כולו, בעוד שאר ההליכים עשויים להחריג את הטרנסיות בלי לפסול את החוק.
תמהוני 31.07.2016:38
11. ואף אחד לא מדבר על קשר השתיקה סביב גיל התחלת העיסוק בזנות בקהילה הלהטבי''ת - כרגיל מתחת לגיל ההסכמה (!). בתגובה להודעה מספר 0
תחפשו תשובה כנה אצל רוב הזונות ממין זכר או הטרנס, באיזה גיל התחילו את העיסוק.


פליצ'ה 31.07.2017:04
16. זה טוב. חינוך, שיקום, מאפיינים פוגעניים... את מנסחי החוק הפוגעני צריך לחנך ולשקם. חבורת מטורללים. איראן זה כאן בתגובה להודעה מספר 0
בסעיף 1 לחוק ציין המחוקק כי מטרתו היא "להביא לצמצום הזנות באמצעות קביעת
איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל חינוך והסברה לציבור והרחבת דרכי
טיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות (בחוק זה – המהלך המשולב לצמצום הזנות), מתוך
הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה".
rocsteady 31.07.2017:08
17. 'חירות','חופש' מילים שנעדרו מבלילי ה'שופטים'. פתאום חירות הפרט, שבאה לביטוי חריף בפגיעה בחופש העיסוק ובפרטיות, בתגובה להודעה מספר 0
למרמס לרגלי "שופטים".
Ethics 4 All 31.07.2017:09
18. חחח איזו הטרלה בתגובה להודעה מספר 0
עכשיו נראה איך הקוקסינליות יתפרנסו אם הלקוחות שלהן/ם יחשבו פושעים
ח ענק ועוד יותר מעניין
יהיה לראות איך בג"ץ יכשיר את השרץ חחח

לא משעמם בסדום האש אוחזת בגלימות השמאל
בשם הפמינזם הטהור וההחפצה הבעירו אש
והיא אחזה בהם

פעם בשנות ה70 וה80 היה מותר ציצי ותותה בטלוויזייה
וסרטי מתיחות בשגרה היו עירטולים ברחוב ועם זאת
היה יותר כבוד ופחות ניאוף וזימה מאשר היום
מקסימום היית רואה את קרוליין ודנותה עם הבז'ז'ים בחוץ
היום אתה רואה אלפי דנותות על משאיות רוקדות
כשלגופן חוט דנטלי בלבד ומסתבר שכולן היו מוטי
שמואל ירון ורמי בעברם לא שזה מפריע לי כבודו
של אדם הוא רצונו אבל דחילקום עם הצביעות
מצעד של האמא והאבא של הזימה שטרם נראתה כמוה
בחו"ל מותר ולהיכנס לאטרף טינדר שוגר דדי מותר
וללכת לנערת ליווי לשלם מחיר מופקע בשביל להשתחרר
אסור זאת צביעות לשמה בשם העלאק נאורות
למרות שלדעתי אדם נורמטיבי לא צריך לנהוג לא כך
ולא כך עדיין מותר לאנשים שכן בחרו לנהוג כך
לעשות כרצונם

עכשיו יצטרכו לשלם חל"ת לכל הקוקסינלים בת"א
בהייטק לא נראה לי שצריכים אותם ...
rocsteady 31.07.2017:14
19. לדעתי שהעולם המערבי כולו מתכנס לטרפת אנטי ליברלית מטריאכלית מסחררת. רק לבנות מותר להפגין מיניות. וזה בתחת בחוץ בתגובה להודעה מספר 18
זו לא הפגנת ליברליות אלא דומיננטיות מינית. ליברליות הולכת יד ביד עם פלורליזם. ואופנת התחת היא אנטי פלורליזם כיוון שהיא סלקטיבית לטובת בנות.
התיוג של אופנת התחת של בנות בציבור, הוא תיוג שקרי לחלוטין. כל הטרמינולוגיה, החל מתיוג פרטי הלבוש, ההתנהגות, המטרות ותיאור התופעה כולה, היא שקרית לגמרי.
Ethics 4 All 31.07.2017:19
20. מסכים עם כל מילה בתגובה להודעה מספר 19
העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג