להורדת אפליקציה:
החופשה הבאה שלך מתחילה כאן
פורום בית המדרש אשכול 25114

גבעתי 22.07.2005:14

שיעור יומי לחודש אב מתוך ספר ''החפץ חיים''


שיעור יומי מתוך ספר "החפץ חיים"
גבעתי 22.07.2022:48
1. שיעור ליום א' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0

רכילות
כשיש הצדקה למעשה

אסור לספר רכילות אפילו כשברור שהיתה הצדקה מלאה למעשה הנידון .
לפיכך אסור לספר לאדם שמישהו דיבר בגנותו לתועלת.
יתרה מזו , אסור לספר לאדם שמישהו דיבר נגדו בעצת פוסק,
אנשים נוטים לחוש טינה כלפי מי שמדבר נגדם אפילו כאשר ברור שהיתה למספר הצדקה לעשות זאת .

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 119 , א' מנחם אב

גבעתי 23.07.2004:59
2. שיעור ליום ב' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0
רכילות
ועדות - קבלה ובתי דין

חשוב מאוד לזכור את האיסור לספר רכילות כאשר ועדת קבלה מתכנסת לדון במועמדים להתקבל כתלמידים,
במועמדים למשרה או למינוי לתפקיד קהילתי או ארגוני ,
בין אם תהיה התוצאה הסופית בעד אותו מועמד ובין אם לאו,
אסור לגלות את זהותו של כל מי שהתנגד למועמדותו.
אסור לחבר הועדה לומר למועמד " אני הייתי בעדך אבל חברי הכריעו נגדך "
הוא הדין כאשר בית דין פוסק נגד אחד הצדדים המתדיינים .
אסור לאחד הדיינים לספר שכולם הסכימו פה-אחד נגדו. או אלו דיינים צידדו עם איזה צד
או אפילו לומר "אני פסקתי לטובתך אבל החלטת הרוב היתה נגדך"
מפני שטבעי שאנשים יחושו טינה כלפי מי שפסקו נגדם .

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 120 , ב' מנחם אב
גבעתי 24.07.2007:44
3. שיעור ליום ג' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0
רכילות
דעות שליליות
היות ועל אמירה העלולה לעודד מדנים בין יהודים נחשבת בגדר רכילות ,
אסור לומר ליצרן או למפיץ שפלוני אינו אוהב את מוצריו,
כך הדבר אפילו כשאותו מוצר בדרך כלל בלתי מקובל,
בדומה לכך, אסור לומר לדרשן או מרצה שהרצאתו לא מצאה חן בעיני פלוני או בעיני מספר אנשים,
וכן אסור לומר לסופר או לאמן שאנשים מסוימים מעריכים את עבודתו (אלא אם כן הדבר נחוץ בהחלט לתועללת)

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 121 , ג' מנחם אב


גבעתי 26.07.2004:59
4. שיעור ליום ד' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0רכילות
ידידים וקרובים

סביר להניח שאנשים אינם מחבבים את אלו המדברים סרה בידידיהם או בקרוביהם .
לפיכך לספר למישהו שפלוני דיבר בגנות ידידו או קרובו הרי זה לספר רכילות.
חשיבות רבה יש לכלל זה כשהמדובר בילדים .
למדנו שמותר לאדם לספר על התנהגותו הרעה של ילד אם הן המספר והן השומע לא ישנו את דעתם על הילד עקב כך,
היות והתורה רואה ילדים כאשמים בגלל מעשיהם רק במובן מוגבל, הסיפור על התנהגותם נחשב כגנות רק אם אנשים נוהגים לראות את התנהגותם כגרועה .
בכל זאת תופעה נפוצה היא שהורים או סבים נוטרים טינה למי שמספר לאחרים על התנהגותו הבלתי ראויה של בנם או נכדם.
על כן יהיה זה בגדר רכילות לספר להורים או לסבים שמישהו דיבר בגנות התנהגותו של הילד.

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 122 , ד' מנחם אב


גבעתי 26.07.2005:00
5. שיעור ליום ה' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0

רכילות
עוקצנות ולעג
אסור לספר לאדם החבר בקהילה מסוימת או באירגון מסוים , או בן למשפחה מסוימת שישהו דיבר בלהג על
קהילתו, אירגונו או משפחתו, שהרי זו רכילות.
הוא הדין גם במקרים בהם בני הקחילה האירגון או המשפחה רגילים להתבדח על עצמם דרך קבע.
אף כי אנשים מוכנים להתבדח על עצמם , הרי הם נפגעים כשהם שומעים זאת מפי אחרים.
הוא הדין ביחס לבתי ספר. תלמידים הרגילים להתבדח על כיתתם או על בית ספרם , לרוב נפגעים כאשר זרים מתבטאים כל על מקום לימודם.
לפיכך יהיה זה משום סיפור רכילות אם יספרו לתלמידים שמישהו דיבר בגנות בית ספרם.
יש לציין שכאשר תלמידים מתבדחים על בית ספרם, בדרך כלל כרוכים בכך דיבורי לשון הרע,
או לפחות אבק לשון הרע.

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 123 , ה' מנחם אב
גבעתי 27.07.2010:21
6. שיעור ליום ו' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0רכילות
בין שונאים

היות ורכילות מוגדרת כאמירה שיש בה להרבות מדנים בין יהודים,
עלול אדם לחשוב שדברים הנוגעים לצדדים שכבר ממליא שונאים זה את זה, אולי לא נכללים בהגדרה זו.
למעשה אין זה כך,
אסור להגדיל את השנאה בין הצדדים ואסור אפילו להזכיר למישהו את רגשותיו השליליים כלפי זולתו .


ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 124 , ו' מנחם אב

גבעתי 31.07.2009:29
7. שיעור ליום ז' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0רכילות

לראות את הנולד

באיסור סיפור רכילות נכלל סיפור דברים שבסופו של דבר
יעוררו שנאה אם יגיעו לאזניהם של אדם מסוים או אנשים מסוימים .
לפיכך אסור לספר לאף אדם משהו העלול לעורר בשום אדם כלפי זולתו.
צריך לצאת מתוך הנחה שדברים המסופרים אפילו לאדם אחד בלבד עלולים לחזור ולהישנות באזני אחרים.
ובסופו של דבר יכולים להגיע לאזני כולם.
רק אם מזהירים את השומע שלא לספר לשום אדם את הדברים שהוא עומד לשמוע.
ואפשר לסמוך עליו שיקיים את האזהרה, יהיה מותר לספר לו את הדברים .
(כמובן בתנאי שאין אלו דברי גנות , אחרת , יהיה זה בגדר לשון הרע )

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 125 , ז' מנחם אב
גבעתי 31.07.2009:29
8. שיעור ליום ח' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0רכילות
אף כשהדברים כבר ידועים


האיסור לספר רכילות קיים אפילו כשהשומע כבר יודע את הדברים הללו,
רכילות כוללת כל דבר העלול לעורר מדנים.
אין לחזור לספר כיצד הרע פלוני לשומע.
כי על ידי כך מוסיפים לשומע פרטים על הדברים שנאמרו אודותיו או שנעשו נגדו ובעקבות זאת
הולכת ומתגברת שנאתו.
יתרה מזו , אם השומע עדיין לא התעמק בדברים ,
הרי החזרה עליהם תעורר אצלו שנאה חדשה , נוסף על הקיימת.

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 126 , ח' מנחם אב
גבעתי 31.07.2009:30
9. שיעור ליום ט' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0רכילות

בגלוי וברמז

כמו באופנים השונים של לשון הרע ,
כן גם בהלכות רכילות , אין הבדל בין רכילות הנאמרת במפורש לבין זו הנרמזת בלבד,
דברים שהושמטו מהם שמות האנשים הם עדיין דברי רכילות ,
אם השומע יכול להכיר מתוכם את זהות האנשים המעורבים ,
גם אסור להעביר דברי רכילות הנרמזים באמצעות תנועות , שפת סימנים או כל אמצעי אחר.
כמו כן אסור להציג חומר כתוב או מוקלט אם ידיעת תוכנו עלולה לעורר שנאה בלב איש על רעהו.

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 127 , ט' מנחם אב
גבעתי 31.07.2009:31
10. שיעור ליום י' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0רכילות
כפל פנים

דיבור העלול להתפרש על ידי השומע כאילו צד אחד פעל או דיבר נגד משנהו,
הוא סיפור רכילות .
למרות שבעיני המספר לא היתה זו המשמעות של הדברים אותם סיפר.
דברים כאלו יהיה מותר לספר רק אם המספר מבהיר שאין בהם כל כוונה רעה
וגם השומע אינו ידוע כאדם נרגן הנוהג לדון לחובה את זולתו ולהסיק תמיד מסקנות שליליות.

ספר החפץ חיים , השיעור היומי , יום 128 , י' מנחם אב
גבעתי 02.08.2019:05
11. שיעור ליום יא' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0רכילות
המתבקש לספר

כמו בכל איסור מן התורה, אסור לאדם לספר רכילות
אפילו כשהוא מתבקש לעשות זאת על ידי מישהו
שלא יראה בעין יפה את סירובו לשתף פעולה ואשר יש בכוחו להזיק לו .
מוטב לו לבוא במבוכה ,לסכן את מעמדו החברתי ואפילו לאבד את מקום עבודתו
ובלבד שימנע מסיפור רכילות
כמו באופנים האחרים של דיבור אסור ,
אסור לספר רכילות גם אם הבקשה לעשות זאת באה מפי הורה, מורה או רב ,
אלא אם כן נחוץ הדבר לתועלת .

ספר חפץ חיים יום 129 , יא' מנחם אב
גבעתי 02.08.2019:06
12. שיעור ליום יב' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0

רכילות
יש מצבים שבהם עצם הסירוב לענות על שאלה ,
יכול להיות בגדר עבירה על איסור רכילות

לדוגמא, כאשר אדם נשאל האם פלוני היה האשם במעשה מסוים,
עצם שתיקתן מגלה את התשובה לא פחות מאשר תשובה מפורשת של "כן"
כאן דורשת ההלכה שהאדם יעלים את העובדות ולמען השלום פשוט יענה ויאמר "לא"

כמובן מתעוררת השאלה :מדוע עדיף השקר על פני סיפור רכילות- הרי שניהם אסורים מן התורה ?
כדי לענות על כך עלינו להתעמק בהבנת המצווה "מדבר שקר תרחק" (שמות ג' ז')
הגמרא (שבועות לא' עא') מדגישה ניסוח זה של "מדבר שקר תרחק"
התורה לא צוותה "לא תשקר" אלא ציוותה להתרחק מדבר שקר ,
כדי לקבוע אם אמירה מסוימת היא דבר שקר או שמא לא , צריך לבדוק יותר את תוצאתה הסופית מאשר את דיוקה הטכני .

ספר חפץ חיים יום 130 , יב' מנחם אב

גבעתי 03.08.2015:50
13. שיעור ליום יג' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0


אבק רכילות
הצתת שנאה - אבק רכילות

מי שאינו זהיר בלשונו ,עלול מבלי משים לעורר מדנים ולהצית את אש השנאה .
אסור לדבר על אדם מסוים או כל ידיעה אחרת שיזכירו לשומע מצב שבו נגרם לו עול על ידי פלוני.
סיפור דברים כאלו הוא בגדר אבק רכילות .
המספר אותם עובר עבירה למרות שלא הייתה לו כל כוונה לגרום לשומע כי יזכר בעוול שנגרם לו
וחז"ל אומרים שהיה עליו להיזהר בלשונו ולא להזכיר דברים העלולים לעורר מדנים

ספר חפץ חיים יום 131 , יג' מנחם אב
גבעתי 04.08.2010:32
14. שיעור ליום יד' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0


אבק רכילות
רכילות תוך כדי ההשתדלות להימנע ממנה


אסור לומר לאדם "אני מעדיף שלא לספר לך מה אמר עליך פלוני"
מיכוון שמשתמע מכך שפלוני דיבר בגנותו של השומע.
אם המדבר אכן באמת התכוון- אף כי בתמימות - להימנע מלספר רכילות ,
הוא עובר רק על איסור אבק רכילות מדרבנן ,
מכל מקום ,אם כוונתו הייתה לרמוז בדבריו על אותה גנות ,
הרי דבריו הם ממש רכילות והוא עובר על איסור דאורייתא .

ספר חפץ חיים יום 132 , יד' מנחם אב


גבעתי 05.08.2010:35
15. שיעור ליום טו' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0


אבק רכילות
דברי שבח

כאשר באמת ובתמים משבחים את נדיבותו של פלוני באזני אחרים,
צריך להיזהר שלא לעשות זאת באופן שיעורר עליו תרעומת מצד בני משפחתו
או שותפיו לעסקים הסבורים שאותה נדיבות באה על חשבונם .
כשמשבחים נדיב בנוכחות אשתו או מישהו מצאצאיו על תרומה נדיבה במיוחד
עלול הדבר לעורר בהם את ההרגשה שהוא נוהג פזרנות מכספי המשפחה.
אם כל כוונותיו של מקבל התרומה היו אך ורק לטובה
הריהו עובר על אבק רכילות .

ספר חפץ חיים יום 133 , טו' מנחם אב
גבעתי 06.08.2016:01
16. שיעור ליום טז' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0
אבק רכילות

בקשת עזרה

כשאדם פונה לחברו בבקשת עזרה , כספית או מסוג אחר
עליו להיזהר ולא לציין שידוע לו שאחרים נעזרו על ידו.
אלא אם כן אותו חבר ידוע כמי שמעריך פירסומה של עובדה זו .

כלל זה מבוסס על החשש שאנשים אולי אינם מעוניינים בפרסום מעשי הצדקה שלהם ,
היות ועל ידי כך עלול להתעורר זרם בלתי פוסק של פניות ובקשות עזרה,
כשאדם מזכיר שפלוני קיבל תרומה מאותו אדם , בכך הוא מגלה שפלוני סיפר על כך לאחרים וכתוצאה מכך
עלולה להתעורר בלב התורם תרעומת כלפי פלוני,
כשמזכירים את העובדה שמישהו נעזר על ידי אותו אדם לצורך קידום בקשת התמיכה הנוכחית
ולא כדי לעורר טינה הרי זה אבק רכילות .


ספר חפץ חיים יום 134 , טז' מנחם אב
גבעתי 07.08.2008:06
17. שיעור ליום יז' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0אבק רכילות
רגישות

רכילות מעוררת שנאה גלויה בין יהודים .
אבק רכילות גורם לתרעומת -אמנם פחותה יותר- בין יהודים.
דוגמא לאיסור אבק רכילות הוא כאשר אדם מספר לשומע שפלוני דיבר עליו באופן שאמנם אין בו גנות
ואין בו נזק אבל יש בדברים כדי לעורר בשומע תרעומת כלפי אותו פלוני .

הדוגמא הידועה למקרה כזה היא בדברי הקב"ה לאברהם על שרה שלא האמנינה לדברי המלאך בבשורתו כי תיפקד.
למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי אומר ה' לאברהם.
אך לאמיתו של דבר אמרה שרה : ואדוני זקן (פסוק יב'), ובירושלמי (פאה א' ע"א)מובא שחזרה על דבריה היתה נחשבת לאבק רכילות .
והנה לומר על אדם בן תשעים ותשע שהוא זקן הרי אין זה גנאי ולא דבר מזיק .

בכל זאת אין זה נעים לאדם קשיש לשמוע שאשתו מתבטאת עליו כאדם זקן ודרך בני אדם להקפיד על כך .
לפיכך חזרה על ביטוי זה יש בה משום אבק רכילות .
על כן דיברו הכתובים "לשון בדאי" בשביל להטיל שלום בין אברהם לשרה.


ספר חפץ חיים יום 135 , יז' מנחם אב

גבעתי 08.08.2022:19
18. שיעור ליום יח' מנחם אב מתוך ספר החפץ חיים בתגובה להודעה מספר 0אבק רכילות

סודות

האופן החמור ביותר של אבק רכילות הוא כאשר אדם מגלה סודות שהופקדו בידיו,
(על גילוי מידע סודי כדי למנוע נזק ממישהו נדון בהמשך הדברים)
גילוי סודות נחשב לאבק רכילות
מיכוון שהדבר גורם לחוסר שליטה עצמית בדיבור בנושאים הקשורים לעניין ומכאן מגיעים לרכילות של ממש.
כאשר מתברר שפרסום הסוד ברבים גרם לנזק , הרי יש בכך גם אבק רכילות וגם דיבור לשון הרע ממש .
גם כאשר הנזק לא היה צפוי מראש ,עצם הפרת הסודיות הופכת את האדם להולך רכיל.

ספר חפץ חיים יום 136 , יח' מנחם אב

העבר לפורום אחר
העבר לפורום:
סיבה:
תגובה חדשה
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג
עריכת אשכול
כותרת:
תוכן:
סמיילים:
הצג